Főoldal » Archív » Tiltott internetes oldalak letöltése miatt bukott le a miskolci férfi

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben állí­tott bíró­ság elé egy 35 éves mis­kol­ci fér­fit, aki az inter­net­ről 13-14 éves lányok­ról készült por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­te­le­ket töl­tött le.

A bíró­ság elé állí­tás­ról készült ügyé­szi fel­jegy­zés sze­rint, a vád­lott 2018. május hónap végén, a laká­sán, az esti órák­ban az inter­ne­ten sze­xu­á­lis tar­tal­mú vide­ó­kat tekin­tett meg fájl­cse­ré­lő prog­ram­mal. Ennek a prog­ram­nak az a lénye­ge, hogy az infor­ma­ti­kai háló­zat vég­pont­jai köz­vet­le­nül egy­más­sal kom­mu­ni­kál­nak, köz­pon­ti cso­mó­pont (szer­ver) nél­kül; ennek ered­mé­nye­ként a fel­hasz­ná­ló által letöl­tött tar­ta­lom már a letöl­tés­kor elér­he­tő­vé és így letölt­he­tő­vé válik a fájl­cse­ré­lő prog­ram más hasz­ná­lói szá­má­ra is.

A vád­lott a kalóz­há­ló­zat­ról cél­zot­tan, erre irá­nyu­ló kere­ső­sza­vak hasz­ná­la­tá­val leg­alább 30 olyan por­nog­ráf fel­vé­telt - fil­met és képe­ket - töl­tött le, melye­ken szem­mel lát­ha­tó­an kis­ko­rú, 13-14 éves lányok sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­nek. A gya­nú­sí­tott a meg­te­kin­tés után töröl­te a fel­vé­te­le­ket, azon­ban a tör­lé­sig azok hoz­zá­fér­he­tő­ek vol­tak más fel­hasz­ná­lók számára.

A bíró­ság a fér­fit köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te, az íté­let jogerős.