Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Tipp alapján lopott el két javításra váró autót Siófokról- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az I. rendű vád­lott olyan infor­má­ci­ót kapott, hogy egy sió­fo­ki autó­ke­res­ke­dés udva­rán a szer­vi­zes autók­ban hagy­ják az indí­tó­kul­cso­kat, így onnan két nap alatt két gép­ko­csit is eltu­laj­do­ní­tott.

A vád­irat­ban írtak sze­rint I. rendű vád­lott 2020 ápri­li­sá­ban a haj­na­li órák­ban érke­zett érdi tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről a sió­fo­ki keres­ke­dés­hez terep­szem­lét tar­ta­ni. Miu­tán a férfi meg­győ­ző­dött arról, hogy való­ban a kocsik­ban van­nak a kul­csa­ik, későb­bi eladás cél­já­ból kivá­lasz­tott egy 4,7 mil­lió forint érté­kű kis­te­her­au­tót és azzal a keres­ke­dés kapu­ját rög­zí­tő laka­tot a nála lévő erő­vá­gó­val levág­va az M7-es autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba távo­zott. A gép­ko­csi azon­ban las­sul­ni kez­dett, ezért azt egy pihe­nő­he­lyen hátra kel­lett hagy­nia.

Az elszánt I. rendű vád­lott más­nap haj­nal­ban – ekkor már isme­rő­sét is magá­val vitte segí­te­ni - újból Sió­fok­ra uta­zott, amely alka­lom­mal egy majd­nem 5 mil­lió forin­tot érő kocsit hozott el, amit Érden pró­bált meg elrej­te­ni, de a somo­gyi rend­őrök még aznap lefog­lal­ták az autót.

A férfi saját, kül­föld­ről beho­zott gép­ko­csi­ja kap­csán is köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, mivel arra olyan ide­ig­le­nes for­gal­mi rend­szá­mot sze­relt fel, amire nem volt enge­dé­lye, továb­bá gépjármű-indítási nap­lót és meg­bí­zá­si szer­ző­dést hami­sí­tott.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. rendű vád­lot­tal szem­ben – elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés és tár­gya­lás­ról lemon­dás ese­tén - 4 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, míg társa vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indít­vány.