Főoldal » Hírek » Tippmixre költötte az elsikkasztott dohánybolti bevételt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti nővel szem­ben, aki két dohány­bolt meg­bí­zott üzlet­ve­ze­tő­je­ként alig fél év alatt több mint 16,6 mil­lió forin­tot lopott el a rábí­zott bol­tok bevé­te­le­i­ből, a pénz egy részé­ből Tipp­mix szel­vé­nye­ket adott fel, másik részét pedig isme­ret­len célra fordította.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő – az ügy vád­lott­ja – 2021 júni­us végé­ig, közel nyolc éven át alkal­ma­zott­ként két kecs­ke­mé­ti Nem­ze­ti Dohány­bolt veze­té­sét látta el. Az áru­be­szer­zés mel­lett fel­ada­tai közé tar­to­zott az érté­ke­sí­tés­ből befolyt kész­pénz keze­lé­se, a szám­lák, mun­ka­bé­rek kifi­ze­té­se, továb­bá az eladók mun­ká­já­nak irá­nyí­tá­sa. Az ún. napi stan­dot, azaz a műsza­kon­kén­ti elszá­mo­lást is a nő végezte.

A vád­lott 2021 janu­ár­já­tól kez­dő­dő­en, mint­egy fél éven át a rábí­zott üzle­tek­be kész­pénz­ben befolyt bevé­tel­ből több mint 16,6 mil­lió forin­tot ello­pott. Az összeg egy részé­ből tipp­mix szel­vé­nye­ket adott fel a saját nevé­ben vagy alkal­ma­zot­ta­it meg­bíz­va, a töb­bit isme­ret­len célra elköl­töt­te. A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók ezzel össze­füg­gés­ben 104 tipp­mix szel­vényt fog­lal­tak le.

A nő főnö­ke, a dohány­bol­to­kat üze­mel­te­tő vál­lal­ko­zó a nyo­mo­zás során kárá­nak meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a nőt jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. A bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló nő bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.