Főoldal » Archív » Tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazó utazási iroda ellen indított pert az ügyészség

A Pest Megyei Főügyész­ség pert indí­tott egy fővá­ro­si uta­zá­si iro­dá­val szem­ben, mert az uta­sok­kal  kötött szer­ző­dé­se­i­ben tisz­tes­ség­te­len kikö­té­se­ket alkalmazott. 

Az egyik fővá­ro­si uta­zá­si iroda az ország külön­bö­ző váro­sa­i­ban köz­ve­tí­tő­ket alkal­maz. Az uta­sok­nak így nem kell Buda­pest­re utaz­ni, a köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül is szer­vez­he­tik az uta­zá­so­kat, meg­köt­he­tik a szer­ző­dé­se­ket, befi­zet­he­tik az uta­zá­sok díját.

Az uta­zá­si iroda szer­ző­dé­sé­nek egyik fel­té­te­le sze­rint, ha az utas az uta­zás­köz­ve­tí­tő­nél fize­ti be az út elő­le­gét, de a köz­ve­tí­tő azt nem utal­ja tovább idő­ben az uta­zá­si iro­dá­nak, akkor annak elle­né­re, hogy az utas fize­tett, az uta­zás nem jön létre. Ráadá­sul a utas bánat­pénzt is köte­les fizet­ni. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az uta­zá­si iroda nevé­ben eljá­ró uta­zás­köz­ve­tí­tő mulasz­tá­sa miat­ti hát­rá­nyos követ­kez­mé­nye­ket tisz­tes­ség­te­len a fogyasz­tók­ra hárítani.

A szer­ző­dés azt is tar­tal­maz­ta, hogy az utas min­den szer­ző­dé­si pont tar­tal­má­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ban részt vehe­tett. Ezzel kizár­ják azt, hogy az utas később a szer­ző­dést meg­tá­mad­has­sa azon az ala­pon, hogy a fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­le­nek voltak.

Az uta­zá­si iroda azt is kikö­töt­te, hogy az  uta­sok kizá­ró­lag melyik bíró­ság előtt indít­hat­nak pert. Az ezek­től távo­labb élő uta­sok szá­má­ra a bíró­ság előtt való meg­je­le­nés­sel járó nehéz­sé­gek olyan ter­het jelent­het­nek, amely miatt a bíró­ság­hoz való for­du­lás lehe­tő­sé­gé­ről egy­sze­rű­en le is mondhatnak.

A Pest Megyei Főügyész­ség kere­se­té­ben azt kérte a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­től, hogy álla­pít­sa meg ezek­nek a fel­té­te­lek­nek az érvény­te­len­sé­gét, és köte­lez­ze az uta­zá­si iro­dát arra, hogy az íté­let­ről köz­le­mény­ben tájé­koz­tas­son min­den fogyasztót.