Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Tíz év után rendőrkézen a brutális emberölés gyanúsítottja- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség nyo­mo­zást foly­tat egy 33 éves férfi ellen nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A gya­nú­sí­tás sze­rint a férfi 2011. janu­ár végén, az éjsza­kai órák­ban benyom­ta az abla­kot és bement egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házba, mert azt fel­té­te­lez­te, hogy az ott lakó idős nő jelen­tős össze­gű kész­pénzt tart otthonában.

Mielőtt bement az abla­kon keresz­tül kifi­gyel­te a sér­tet­tet, Azt várta, hogy lefe­küd­jön. Miu­tán beju­tott a házba, a hűtő­lá­dá­ban kez­dett kuta­kod­ni, de egy fagyott húst elej­tett, amire a sér­tett fel­éb­redt, és elin­dult az irá­nyá­ba. Ami­kor oda­ért, a gya­nú­sí­tott állba vágta, ami­től az idős asszony arc­cal a pad­ló­ra esett, ezután a fején ököl­lel bán­tal­maz­ta, majd pedig annak érde­ké­ben, hogy elné­mít­sa, befog­ta a szá­ját, nya­kát hát­ra­fe­szí­tet­te. Cse­lek­mé­nye­i­vel az idős sér­tett­nek az átla­gost meg­ha­la­dó testi és lelki gyöt­rel­mek­kel és inten­zív vér­zés­sel járó súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen elhalálozott.

Ami­kor a sér­tett már nem adott élet­je­let, a gya­nú­sí­tott egy fiók­ban talált gyer­tya fényé­nél átku­tat­ta a lakást és mint­egy 400 000 Ft össze­gű kész­pénzt, továb­bá 3-4 üveg bort tulaj­do­ní­tott el.

A gya­nú­sí­tott később, a sér­tet­től szár­ma­zó vér­rel szennye­zett ruhá­za­tát elégette.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírájánál.