Főoldal » Hírek » Tíz éves az új Büntető Törvénykönyv - nemzetközi konferencia
Tíz évvel ezelőtt lépett hatály­ba az új Bün­te­tő Tör­vény­könyv, ami a magyar bün­te­tő­jog évszá­za­dos hagyo­má­nya­i­nak meg­tar­tá­sa mel­lett a XXI. szá­zad köve­tel­mé­nye­i­nek kihí­vá­sá­ra igye­ke­zett válaszolni.
 
A Kúria és a Mádl Ferenc Össze­ha­son­lí­tó Jogi Inté­zet ezen alka­lom­ból nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át ren­de­zett. A ren­dez­vényt dr. Varga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter nyi­tot­ta meg, majd Dr. Patyi And­rás, a Kúria elnök­he­lyet­te­se tar­tott köszön­tő beszédet.
 
A ren­dez­vé­nyen fel­szó­lalt Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, aki beszé­dé­ben kiemel­te, hogy az új Btk. alap­ve­tő cél­ki­tű­zé­se a bűnö­zés vissza­szo­rí­tá­sa és az áldo­za­tok védel­me volt. Két fon­tos sarok­kö­vét emlí­tet­te ennek. A jog­ta­lan táma­dás­sal szem­be­ni véde­ke­zés ese­tén a táma­dó­ra tele­pí­tet­te az új sza­bá­lyo­zás a táma­dás koc­ká­za­tát azzal, hogy meg­ha­tá­ro­zott bűn­cse­lek­mé­nye­ket eleve úgy tekint a tör­vény, hogy azok az élet kiol­tá­sá­ra is irá­nyul­nak. A másik vál­toz­ta­tás, ami a fel­vá­zolt célo­kat szol­gál­ta, hogy egyes bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben, meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek tel­je­sü­lé­se­kor, a bün­tet­he­tő­sé­gi kor­ha­tárt 12 évre szál­lí­tot­ták le. A tapasz­tal­tok mind­két eset­ben a jog­al­ko­tói törek­vés helyt­ál­ló­sá­gát igazolták.
 
A kon­fe­ren­ci­án a magyar jog­élet neves sze­rep­lői mel­lett a szlo­vák, cseh, szerb, román, hor­vát és szlo­vén tudó­sok mutat­ták be hazá­juk jogrendszerét.