Főoldal » Hírek » Tíz kiscicát akart iratok nélkül az országba csempészni egy külföldi férfi - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt az ukrán állam­pol­gárt, aki a hatá­ron szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrt akar­ta megvesztegetni.

A pénz fel­aján­lá­sá­val a 40 éves férfi azt akar­ta elér­ni, hogy a pénz­ügy­őri szol­gá­la­tot ellá­tó őrmes­ter a köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, tegye lehe­tő­vé belé­pé­sét az Euró­pai Unió terü­le­té­re, annak elle­né­re, hogy a gép­ko­csi­ban vele együtt utazó kis­ál­la­tok nem ren­del­kez­tek a szük­sé­ges dokumentumokkal.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2021. május 6-án a férfi belé­pés­re jelent­ke­zett a Bereg­su­rány Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen, ahol az ellen­őr­zés során a pénz­ügy­őr ész­lel­te, hogy a négy hónap­nál fia­ta­labb álla­tok belép­te­té­sé­nek fel­té­te­lei nem áll­nak fenn.

 A pénz­ügy­őr közöl­te a fér­fi­val, hogy mivel nem ren­del­ke­zik az ille­té­kes ható­ság által kiál­lí­tott, meg­fe­le­lő adat­tar­tal­mú állat-egészségügyi bizo­nyít­vánnyal vala­mennyi állat tekin­te­té­ben, nem lép­tet­he­tő be Magyar­or­szág terü­le­té­re. Ekkor az elkö­ve­tő könyö­rög­ni kez­dett, hogy ne for­dít­sák vissza, majd azért, hogy a hiva­ta­los sze­mély jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­je, az egyik kis­ál­lat útle­ve­lé­be rejt­ve 200 eurót adott át a pénzügyőrnek.

A vesz­te­ge­té­si pénzt a pénz­ügy­őr nem fogad­ta el, majd a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­el­já­rást kezdeményeztek.

Az őri­zet­be vett fér­fit a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. Az ukrán férfi nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ügyé­ben a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék – tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz alkal­ma­zá­sá­val - a mai napon dönt.