Főoldal » Hírek » Tizenegy dílerrel szemben emelt vádat az ügyészség - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben össze­sen tizen­egy kábítószer-értékesítő elkö­ve­tő­vel  szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, közü­lük hét férfi és egy nő bűn­szö­vet­ség­ben érté­ke­sí­tet­te a kábítószert. 

Az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­ról, és hosszab­bí­tá­sá­ról a https://ugyeszseg.hu/a-bunszovetseg-het-tagjat-tartoztatta-le-a-birosag-ugyeszi-inditvanyra/ és a https://ugyeszseg.hu/a-bunszovetseg-het-tagja-letartoztatasanak-hosszabbitasat-inditvanyozta-az-ugyesz/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség. 

A vád­irat sze­rint az egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként dol­go­zó doro­gi férfi mun­ka­vi­szony­ban alkal­ma­zott egy fér­fit, aki­vel meg­ál­la­po­dott abban 2018 tava­szán, hogy az amfe­ta­min beszer­zé­sét finan­szí­roz­za. Az alkal­ma­zott a kábí­tó­szert meg­vá­sá­rol­ja, majd érté­ke­sí­ti, a hasz­non ezután meg­osz­toz­nak. Az alkal­ma­zott férfi az így beszer­zett kábí­tó­szert továb­bi kilenc fogyasz­tó­nak érté­ke­sí­tet­te. Az egyé­ni vál­lal­ko­zó 2018 ápri­li­sá­tól 2019 már­ci­u­sá­ig kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből 1.100.000,- Ft-ra tett szert. Az így érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rá­nak 1200 %-a, a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 60 %-a.

Az érté­ke­sí­tés­be továb­bi fér­fi­ak is bekap­cso­lód­tak, ket­ten gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ták a kábí­tó­szert a meg­adott hely­szí­nek­re, az egyik férfi a kiszál­lí­tott kábí­tó­szer árán felül 500,- Ft-ot szá­molt fel a  fogyasz­tók felé tör­té­nő érté­ke­sí­tés során, a másik sofőr az érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer vétel­árá­ból kapott díja­zást megbízójától.

Két férfi 2019 feb­ru­ár­já­tól az érté­ke­sí­tést össze­han­gol­ta, közö­sen, azo­nos for­rás­ból sze­rez­tek be nagyobb mennyi­sé­gű, ala­cso­nyabb árú kábí­tó­szert, annak eladá­si árát egyez­tet­ték, majd a kábí­tó­szert vevő­kö­rük szá­má­ra külön elad­ták, a fogyasz­tó­kat egy­más­hoz irányították.

Az egyik férfi nő élet­tár­sa több alka­lom­mal jelen volt a kábí­tó­sze­rek átadá­sá­nál, a tele­fon­hí­vá­so­kat fogad­ta, a meg­ren­de­lé­se­ket a férfi szá­má­ra köz­ve­tí­tet­te, vala­mint az érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó kint­lé­vő­sé­ge­ket, a mások­kal szem­be­ni anya­gi köve­te­lé­se­ket admi­niszt­rál­ta. A nő szá­mos alka­lom­mal jelen volt, ami­kor élet­tár­sa a kábí­tó­szert besze­rez­te, illet­ve az érté­ke­sí­tés­ben is részt vett.

Az esz­ter­go­mi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­szö­vet­ség nyolc tag­ját fegy­ház­bün­te­tés­re, továb­bi három fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, tíz vád­lot­tat az érté­ke­sí­tés­ből szár­ma­zó jöve­de­lem össze­gé­vel egye­ző vagyon­el­kob­zás­ra, vala­mint vala­mennyi vád­lot­tat köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je. Az egyik férfi 2019. feb­ru­ár 2-án Doro­gon bódult álla­pot­ban veze­tett egy gép­ko­csit, vele szem­ben jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást is indít­vá­nyo­zott az ügyészség.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-bunszovetseg-tagjai#7 olda­lon tekint­he­tők meg.