Főoldal » Archív » A bűnszövetség hét tagját tartóztatta le a bíróság ügyészi indítványra

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben össze­sen hét gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt két egy­mást köve­tő napon.

Három férfi 2018. évtől, azt köve­tő­en, hogy saját kábí­tó­szer fogyasz­tá­suk során isme­ret­ség­be kerül­tek kábí­tó­szert érté­ke­sí­tő sze­mé­lyek­kel, maguk is kábí­tó­szert kezd­tek érté­ke­sí­te­ni. Ennek során egy­más szer­ve­zett tevé­keny­sé­gé­ről tudva, azt segít­ve, időn­ként közö­sen, időn­ként külön-külön kábí­tó­sze­re­ket vásá­rol­tak, majd érté­ke­sí­tet­tek tovább Esz­ter­gom­ban és kör­nyé­kén. Az egyik férfi esz­ter­go­mi lakó­he­lyén 2019. novem­ber 8. nap­ján növé­nyi tör­me­lé­ket, masszát, fehér port, tab­let­tá­kat, és szennye­zett dohány­őr­lőt fog­lalt le a nyo­mo­zó ható­ság, a lefog­lalt anya­gok a gyanú sze­rint kábí­tó­szert tar­tal­maz­nak. A gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke az épí­tő­ipa­ri mun­kák­ból szár­ma­zó alkal­mi jöve­del­me mel­lett csa­lá­di tulaj­don­ban lévő ingat­lan hite­lé­nek tör­lesz­té­sé­re hasz­nál­ta fel a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó bevé­telt. Ennek a fér­fi­nak a lábat­la­ni lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság brut­tó 45,3 gramm töme­gű növé­nyi tör­me­lé­ket és brut­tó 500 gramm töme­gű port fog­lalt le. A férfi élet­tár­sa a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ben maga is részt vett, több alka­lom­mal jelen volt a kábí­tó­sze­rek átadá­sá­nál, az élet­tár­sa tele­fon­ját kezel­te, hívá­sa­it fogad­ta, a meg­ren­de­lé­se­ket szá­má­ra köz­ve­tí­tet­te, vala­mint tár­sá­nak a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből adódó kint­lé­vő­sé­ge­it, mások­kal szem­be­ni anya­gi köve­te­lé­se­it admi­niszt­rál­ta.

Egy másik gya­nú­sí­tot­tól a nyo­mo­zó ható­ság tás­ká­ban brut­tó 88,9 gramm töme­gű, rész­ben kiada­golt növé­nyi tör­me­lé­ket és a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz hasz­ná­la­tos digi­tá­lis mér­le­get fog­lalt le.

Két férfi 2019. év során úgy dön­tött, hogy a kábí­tó­sze­rek fogyasz­tá­sa mel­lett azok érté­ke­sí­té­sét is vég­zik. Egyi­kük egy alka­lom­mal mint­egy 15-20 darab exta­sy tab­let­tát is érté­ke­sí­tett oly módon, hogy abba bevont egy másik elkö­ve­tőt is, és a hasz­non meg­osz­toz­tak.

A tár­sa­ság hete­dik tagja 2019. év során 2 alka­lom­mal, alkal­man­ként 50 gramm mennyi­ség­ben vásá­rolt spee­det, majd azt alkal­man­ként 90.000,- Ft-ért adta tovább. Ennek a fér­fi­nak a lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság össze­sen brut­tó 22,49 gramm töme­gű, nej­lon­ta­sa­kok­ba kiada­golt növé­nyi tör­me­lé­ket, cso­ma­go­ló­anya­go­kat és kábí­tó­szer őrlőt fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró két egy­mást köve­tő napon hat férfi és egy nő letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll.