Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Tizenhárom év után felelt bíróság előtt tettéért a rabló- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nyát elfo­gad­va, 3 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság azt a szlo­vák állam­pol­gárt, aki 2007 nya­rán tár­sá­val együtt kira­bolt egy ábra­hám­he­gyi uta­zá­si irodát.

A magát sap­ká­val és nagy­mé­re­tű, sötét nap­szem­üveg­gel álcá­zó vád­lott isme­ret­len tár­sá­val 2007. júli­us 22-én dél körül ment be az uta­zá­si iro­dá­ba, ahol az alkal­ma­zot­ta­kat fegy­ver­rel fenye­get­ve a föld­re kény­sze­rí­tet­ték, a vád­lott pedig gázspray-vel lefúj­ta és angol nyel­ven fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy emel­jék fel a kezü­ket. A férfi ezután pénzt vett ki az egyik fiók­ból, társa pedig néme­tül továb­bi szek­ré­nyek kul­csa­it köve­tel­te, illet­ve pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel az alkal­ma­zot­ta­kat. Az elkö­ve­tők az uta­zá­si iro­dá­ból végül több mint 1 000 000 forin­tot és két bank­kár­tyát vit­tek magukkal.

Az idő­köz­ben Szlo­vá­ki­á­ban jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő fér­fit tet­té­ért végül jog­se­gély kere­té­ben hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, majd a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség 2015 decem­be­ré­ben tör­tént vád­eme­lé­sé­re figye­lem­mel, a bíró­sá­gi eljá­rás lefoly­ta­tá­sa végett a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták, ahol a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság 2020 szep­tem­be­ré­ben elren­del­te a letartóztatását.

A 2020. októ­ber 20-án tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész a vád­lott vád­dal egye­ző beis­me­ré­se ese­té­re mér­té­kes indít­ványt ter­jesz­tett elő, mellyel a bíró­ság – miu­tán a vád­lott beis­me­rő val­lo­má­sát elfo­gad­ta – egyet­ér­tett. Íté­le­té­ben fér­fit a társ­tet­tes­ként, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá 5 évre kitil­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­le­tet az ügyész, a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az az elő­ké­szí­tő ülé­sen jog­erő­re emelkedett.