Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Tizennyolc évet kapott az apját megölő férfi

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, orv­va­dá­szat és lopás bűn­tet­te miatt tizen­nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re, és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te az apját agyon­ve­rő 27 éves férfit.

A vád­lott együtt lakott édes­ap­já­val egy Nóg­rád megyei kis­te­le­pü­lé­sen, mind­ket­ten dol­goz­tak, azon­ban rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak alko­holt. Együtt­élé­sük során egyre gya­ko­rib­bá vál­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek lob­ba­né­kony ter­mé­sze­tük és mér­ték­te­len alko­hol­fo­gyasz­tá­suk miatt. 2017. júni­us 1-jén, este ismét össze­vesz­tek, a ház tera­szán kia­bál­tak egy­más­sal, mivel a mun­ká­ból haza­té­rő fér­fin a már igen ittas édes­ap­ja szá­mon kérte, hogy minek ment haza. Aznap este a vád­lott is fogyasz­tott alko­holt és apja visel­ke­dé­sé­től egyre ide­ge­seb­bé vált, majd mind­két öklé­vel nagy erő­vel, több­ször arcon, fejen és nya­kon ütöt­te őt, mely­nek követ­kez­té­ben a férfi hanyatt esett a tera­szon. Itt a vád­lott tovább bán­tal­maz­ta, és ami­kor már nem adott élet­je­le­ket, a tes­tét a házuk udva­rán elföldelte.

A bűn­cse­lek­mény kap­csán tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tő­től lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket is fog­lalt le, melyek tar­tá­sá­ra a férfi enge­déllyel nem rendelkezett.

A vád­lott továb­bá 2014. és 2017. évek között enge­dély nél­kül több vadat is elej­tett és eltu­laj­do­ní­tott, mellyel a vadász­tár­sa­ság­nak 4 500 000 forint kárt okozott.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül tizen­nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te és tíz évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let ellen a vád­lott és a védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, másod­fo­kon a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la fog dönteni.