Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Tízmillióval csapta be megbízóját – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki vissza­él­ve a neki adott meg­ha­tal­ma­zás­sal tíz­mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el.

A sér­tett cége hul­la­dék­fém hasz­no­sí­tá­sá­val fog­lal­ko­zott. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő meg­ha­tal­ma­zást kapott a sér­tet­től 2020 máju­sá­ban a cég ügye­i­nek inté­zé­sé­re.

A meg­ha­tal­ma­zást kihasz­nál­va a férfi elad­ta a sér­tett cégé­nek telep­he­lyén fel­hal­mo­zott fém- és műanyag hul­la­dé­kot tíz­mil­lió forin­tért.

A vétel­árat azon­ban az elkö­ve­tő nem a sér­tett cégé­hez, hanem egy isme­rő­se szám­lá­já­ra utal­tat­ta. Ezután az isme­rős egy nap lefor­gá­sa alatt több bank­fi­ók­ban rész­le­tek­ben a tel­jes össze­get fel­vet­te és azt elkö­ve­tő­höz jut­tat­ta.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki a meg­ha­tal­ma­zás­sal vissza­élő fér­fit.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.