Főoldal » Archív » Több áldozatát is cserbenhagyta az ittas ámokfutó Poroszlón

Az Egri Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a har­minc­nyolc éves porosz­lói fér­fit, aki idén nyá­ron néhány per­cen belül két köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet is oko­zott a lakó­he­lyén, majd mind­két alka­lom­mal meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 18-án, dél­után, köze­pes fok­ban ittas álla­pot­ban szállt be a Tisza-parti köz­ség egyik ven­dég­lő­jé­nek par­ko­ló­já­ban a gép­ko­csi­já­ba. Majd nyom­ban tolat­ni kez­dett anél­kül, hogy előbb hátra nézett volna. Így nem vette észre a jár­mű­vé­vel sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet, aki­vel össze­üt­kö­zött. Mind­két jár­mű­ben anya­gi kár kelet­ke­zett, de a vét­kes autós ezzel mit sem törőd­ve gázt adott, és haza­fe­lé indult.

Néhány kilo­mé­ter meg­té­te­le után a vád­lott ismét bal­eset oko­zott. Egy keresz­te­ző­dés­ben mulasz­tott el elsőbb­sé­get adni egy, a védett úton hala­dó gép­ko­csi­nak, mely­ben hár­man utaz­tak. Az ütkö­zés során ket­ten könnyebb sérü­lést szen­ved­tek, egyi­kük­nek fel­re­pedt a szem­hé­ja, ezért az arcát elön­töt­te a vér. A vád­lot­tat azon­ban még ez sem kész­tet­te meg­ál­lás­ra, inkább - segít­ség­nyúj­tás nél­kül - siet­ve tovább­haj­tott.

A rend­őr­ség a dél­után folya­mán az ott­ho­ná­ból állí­tot­ta elő az ittas elkö­ve­tőt, akit vér­vé­tel­re vit­tek, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge mel­lett cser­ben­ha­gyás vét­sé­gé­nek, vala­mint a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek vád­já­val állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és vele szem­ben - ugyan­csak az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - más­fél év, vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tönt, vala­mint 225.000 Ft pénz­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá egy év hat hónap­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.