Főoldal » Archív » Több ezer gyermekpornográf kép egy egyszer már emiatt elítélt férfinál

A bíró­ság a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­val egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a 31 éves fér­fit gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­ben, és ezért 1 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki vele szem­ben, melyet 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett. Emel­lett párt­fo­gó fel­ügye­let alá helyez­te a ter­hel­tet.

Az íté­let alap­já­ul szol­gá­ló tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2017-től kez­dő­dő­en több mint 2000 olyan fény­ké­pet szer­zett meg és tárolt szá­mí­tó­gé­pén, tele­fon­ján és e-mail fiók­já­ban, mely a gyer­me­ke­ket súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zol­ja.

A vád­lot­tat ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény miatt a bíró­ság 2014-ben 6 hónap, más­fél évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A bíró­ság dön­té­se ellen az ügyész­ség – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés érde­ké­ben - fel­leb­be­zést jelen­tett be.