Főoldal » Hírek » Több fordulóban csempészte az embereket - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sváj­ci fér­fi­val szem­ben, aki amint leszál­lí­tott Auszt­ri­á­ba 8 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, azon­nal for­dult is vissza Csongrád-Csanád megyé­be újab­ba­kat felvenni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber 12. nap­ján gép­ko­csi­já­val az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sai sze­rint Ruzsa tér­sé­gé­be haj­tott, ahol a dél­előt­ti órák­ban a kapott koor­di­ná­ták alap­ján fel­vett nyolc kül­föl­dit, akik­kel Auszt­ria felé indult. A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket sike­re­sen leszál­lí­tot­ta az oszt­rák cél­ál­lo­más­ra, ahol tele­fon­já­val lefo­tóz­ta őket, majd a róluk készült képet elküld­te meg­bí­zó­já­nak. Az ekkor érke­zett, újabb uta­sí­tá­sok sze­rint vissza­for­dult Magyar­or­szág­ra, és más­nap éjjel már Üllés köze­lé­ben vett fel jár­mű­vé­be újabb nyolc kül­föl­dit, akik­kel szin­tén az oszt­rák határ felé indult. Elin­du­lá­sát rövid­del köve­tő­en azon­ban a rend­őr­ség meg­ál­lí­tot­ta és igazoltatta.

Az intéz­ke­dés során a kocsi­ban talált kül­föl­di­ek magu­kat afgán illet­ve török állam­pol­gár­nak val­lot­ták, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták. A férfi által koráb­ban csem­pé­szett 8 főhöz hason­ló­an őket is isme­ret­len sze­mély kísér­te át a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron hazánk terü­le­té­re, mellyel a ter­helt is tisz­tá­ban volt.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.