Főoldal » Hírek » Több késszúrással ölte meg várandós feleségét – rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly novem­ber­ben több, mint har­minc kés­szú­rás­sal ölte meg feleségét.

A vád­irat sze­rint a fele­sé­gé­től válni akaró férfi 2020. novem­ber 6. nap­ján, reg­gel, a közö­sen lakott sze­ge­di ingat­lan háló­szo­bá­já­ban kés­sel támadt hét hóna­pos váran­dós fele­sé­gé­re. A vád­lott a véde­ke­ző sér­tet­tet két kés­sel több­ször nagy erő­vel meg­szúr­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a nő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, és a mag­zat is meg­halt. A táma­dás­kor a háló­szo­bá­ban tar­tóz­ko­dott közös kis­ko­rú gyer­me­kük is.

A férfi ezt köve­tő­en a gyer­me­ket fel­öl­töz­tet­te, gép­ko­csi­ba ültet­te, majd a hely­szín­ről távozott.

A főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint mag­zat­el­haj­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségét.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni. 

A rend­őr­ség hely­szí­ne­lé­sé­ről készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-megolte-varandos-feleseget