Főoldal » Hírek » Több millió forint értékben lőttek ki trófeás szarvasbikákat a rapsicok - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat öt fér­fi­val – köz­tük egy önkor­mány­za­ti veze­tő­vel és egy hiva­tá­sos vadásszal - szem­ben, akik gím­szar­vas bikák jogo­su­lat­lan elej­té­sé­vel okoz­tak jelen­tős kárt Mar­ca­li kör­nyé­ki vadásztársaságoknak.

A vád­lot­tak 2020 augusz­tu­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben Mar­ca­li kör­nyé­kén, szá­muk­ra ide­gen vadász­te­rü­let­nek minő­sü­lő hely­szí­ne­ken vadász­tak, mely­nek során három darab - egyen­ként 1 mil­lió forint vad­gaz­dál­ko­dá­si érté­kű - gím­szar­vas bikát ejtet­tek el, ráadá­sul úgy, hogy az egyik állat kilö­vé­se vadá­sza­ti tila­lom ide­jé­re esett. Az elej­tett gím bikák egyi­ké­re a vadak meg­fi­gye­lé­sét szol­gá­ló GPS jel­adó volt fel­he­lyez­ve, amit az egyik férfi az állat kilö­vé­se után szét­tört és egy patak­ba dobott, ezál­tal továb­bi 900.000 forint kárt oko­zott a vadásztársaságnak.

A fér­fi­ak a gím­szar­vas bikák tró­fe­á­it egyik tár­suk lakó­he­lyé­re vit­ték, aki a tró­fe­á­kat kiké­szí­tet­te, majd később eljut­tat­ta a vadat elej­tő vádlottnak.

A hiva­tá­sos vadász­nak ami­att is felel­nie kell, hogy 2020 decem­be­ré­ben a saját vadász­tár­sa­sá­guk terü­le­tén 2 darab tró­fe­ás gím­szar­vas bikát lőtt ki és vitt el jog­ta­la­nul. Mielőtt azon­ban a lopott vadak­kal az ott­ho­ná­ba ért volna, a Nagy­ka­ni­zsai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei intéz­ked­tek, és a vada­kat lefoglalták.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az önkor­mány­za­ti veze­tő­vel és hiva­tá­sos vadász tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg a másik három fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A gím­szar­vas tró­fe­á­ról készí­tett képet az egyik elkö­ve­tő mobil­te­le­fon­já­ban talál­ták meg. A másik fotón a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni kihall­ga­tás kere­té­ben a Kötél Spe­ci­á­lis Men­tő­szol­gá­lat bevo­ná­sá­val kere­si a meg­ron­gált GPS jeladót.