Főoldal » Hírek » Több millió forintot sikkasztott egy debreceni közös képviselő - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy álta­la kép­vi­selt tár­sas­ház közös költ­sé­gé­ből több mint három­mil­lió forin­tot lopott el.

A vád­lott 2012 évtől 2018. szep­tem­ber végé­ig látta el az egyik deb­re­ce­ni tár­sas­ház közös kép­vi­se­lői teen­dő­it. Ennek kere­té­ben a fel­ada­ta volt a tár­sas­ház bank­szám­lá­já­nak keze­lé­se és a közös­ség vagyo­ná­val való elszá­mo­lás is.

A tár­sas­ház 2018. szep­tem­ber 26-án tar­tott köz­gyű­lé­sén a lakók meg­sza­vaz­ták a vád­lott fel­men­té­sét és egy új sze­mélyt válasz­tot­tak közös képviselőnek.

A vád­lott ezután a jog­sza­bá­lyok alap­ján meg­ha­tá­ro­zott 30 napon belül nem adta át az új közös kép­vi­se­lő­nek a tár­sas­ház műkö­dé­sé­vel kap­cso­la­tos ira­to­kat és a házi­pénz­tár­ban tar­tott több mint három­mil­lió forin­tot, hanem az álta­la kezelt kész­pénzt ellop­ta. A vád­lott a maga­tar­tá­sá­val közel 3,3 mil­lió forint kárt oko­zott a tár­sas­ház­nak, ami nem térült meg. A tár­sas­ház új közös kép­vi­se­lő­je a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte káruk meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A vád­lot­tat a tár­sas­ház lakói már koráb­ban, 2016 év ele­jén is fel­ke­res­ték és kér­ték, hogy adjon tájé­koz­ta­tást a tár­sas­ház pénz­ügyi hely­ze­té­ről. A vád­lott ekkor egy hamis okira­tot készí­tett, amit füg­get­len könyv­vizs­gá­lói jelen­tés­ként tün­te­tett fel és azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a jelen­tést egy füg­get­len cég köny­ve­lő­je készí­tet­te. A doku­men­tum valót­la­nul azt tar­tal­maz­ta, hogy a tár­sas­ház gaz­dál­ko­dá­sa, pénz­ke­ze­lé­se és elszá­mo­lá­sa meg­fe­lel a jog­sza­bá­lyok­nak és a tár­sas­ház­nak több mint 3,5 mil­lió forint meg­ta­ka­rí­tá­sa van. Az okira­tot a férfi bedob­ta a lakók pos­ta­lá­dá­i­ba és a tár­sas­ház köz­gyű­lé­sén is bemutatta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el a közös kép­vi­se­lői fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól és a tár­sas­ház kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.