Főoldal » Archív » Több millió forinttal károsította meg anyósát

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás miatt emelt vádat egy har­minc­nyolc éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki fele­sé­gé­vel közös ingat­la­nuk teher­men­te­sí­té­sé­re kért köl­csönt roko­ná­tól, de sem a pénzt nem adta vissza, sem az ingat­lant nem oldot­ta fel a ter­hek alól.

A vád sze­rint a vád­lott 2015 augusz­tu­sá­ban több mint 4,5 mil­lió forin­tot kért anyó­sá­tól banki köl­csön­tar­to­zá­sa vég­tör­lesz­té­sé­re. A vád­lott a pénzt azért kérte, hogy fele­sé­gé­vel, a sér­tett lányá­val, közös sal­gó­tar­já­ni ingat­la­nuk a jel­zá­log alól mentesüljön.

A vád­lott és a sér­tett egy szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot készí­tet­tek, amely­ben a vád­lott vál­lal­ta, ha a sér­tett kifi­ze­ti a pénzt a vég­tör­lesz­tés­re, akkor az ingat­lant ter­he­lő egyéb vég­re­haj­tá­so­kat ren­de­zi.  A vád­lott azt is vál­lal­ta, hogy az összeg fejé­ben a tulaj­do­ni hánya­dát átad­ja a sér­tett­nek. Rög­zí­tet­ték, hogy ha a teher­men­te­sí­tés nem sike­rült, a vád­lott a pénzt vissza­fi­ze­ti a sértettnek.

A sér­tett a kért össze­get 2015. augusz­tus 26-án a bank­nak átutal­ta, de a vád­lott a vál­lal­ta­kat nem tel­je­sí­tet­te, a banki jel­zá­log­tól men­te­sült ingat­lan­ra továb­bi jel­zá­log­jo­gok kerültek.

A vád­lott­nak szán­dé­ká­ban sem állt, és – mivel már 2015-ben eladó­so­dott – lehe­tő­sé­ge sem volt arra, hogy a sér­tet­től köl­csön­kért összeg fejé­ben a tulaj­do­ni részét teher­men­te­sít­ve a sér­tett­re íras­sa, vagy a köl­csön­kért pénzt visszafizesse.

A vád­lott  így téve­dés­be ejtet­te anyó­sát, aki­nek több mint 4,5 mil­lió forint kárt oko­zott, ami nem térült meg.

Az ügyész­ség a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint az oko­zott kár és a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­té­rít­te­té­sét indítványozta.