Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Több mint 150 millió forint adótartozást térítettek meg – egyezségkötés alapján született jogerős ítélet

A ter­hel­tek­kel a Fővá­ro­si Főügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által kínált lehe­tő­sé­get kihasz­nál­va egyez­sé­get kötött, majd az alap­ján nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A bíró­ság az egyez­ség tar­tal­má­val egye­ző­en a vád­lot­ta­kat elítélte.

A vád­irat sze­rint az 54 éves férfi és nő a 2011. évben elha­tá­roz­ták, hogy a biz­ton­ság­tech­ni­kai terü­le­ten is műkö­dő cégük mun­ka­vál­la­ló­it érin­tő adó­kat és a járu­lé­ko­kat nem fog­ják meg­fi­zet­ni. Ennek érde­ké­ben a cégük által fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­lók mun­ka­vi­szo­nyát szín­leg meg­szün­tet­ték és fik­tív munkaerő-kölcsönzési, vala­mint meg­bí­zá­si szer­ző­dé­se­ket kötöt­tek, az elkö­ve­tés­be bevont tár­sa­sá­go­kat rend­sze­re­sen cserélték.

A két vád­lott­nak segít­sé­get nyúj­tott a köny­ve­lé­si tevé­keny­sé­get végző 42 éves nő, illet­ve továb­bi két tár­suk, egy 59 éves nő és egy 46 éves férfi, akik a valót­lan mun­ka­ügyi beje­len­té­sek­ben, vala­mint a fik­tív szám­lák, pénz­ügyi doku­men­tu­mok kiál­lí­tá­sá­ban vet­tek részt.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a 2011. és 2015. évek között össze­sen 155.055.000,- Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a köz­pon­ti költségvetésnek.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­sé­ge­ket kihasz­nál­va, a Fővá­ro­si Főügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő ter­hel­tek­kel egyez­ség meg­kö­té­sét kez­de­mé­nyez­te, amely­nek része volt a költ­ség­ve­tést ért vagyo­ni hát­rány meg­té­rí­té­se. A ter­hel­tek és védő­ik elfo­gad­ták az ügyész­ség által meg­ál­la­pí­tott fel­té­te­le­ket, a céget irá­nyí­tó vád­lot­tak – rész­ben már az egyez­sé­get meg­elő­ző­en – meg­fi­zet­ték az oko­zott vagyo­ni hátrányt.

A bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­lot­tak beis­mer­ték bűnös­sé­gü­ket, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról. A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az egyez­ség jóvá­ha­gyá­sá­nak fel­té­te­lei fenn­áll­nak, így azt jóvá­hagy­ta, és azzal azo­nos tar­ta­lom­mal nyom­ban íté­le­tet hozott. A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az egyez­ség­nek meg­fe­le­lő­en a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki – négyü­ket külö­nö­sen nagy, egyi­kü­ket jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó – bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben. A bíró­ság a 46 éves fér­fit 2.500.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re, tár­sa­it 2-2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, az utób­bi bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sát 3-5 év közöt­ti pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.