Főoldal » Hírek » Több mint 17 milliárd forint értékű kábítószert csempésztek a vád szerint – rendőrségi és TEK-es VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A magyar kri­mi­na­lisz­ti­ka tör­té­ne­té­nek eddi­gi leg­na­gyobb kábí­tó­szer fogá­sát nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont szak­sze­rű segít­sé­gé­vel haj­tot­ták végre a készen­lé­ti rend­őrök. A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést is indít­vá­nyoz az ügy­ben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 57 éves, kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett, magyar-török ket­tős állam­pol­gár férfi 2019. ápri­li­si sza­ba­du­lá­sa után azon­nal újabb kábítószer-szállítmányok Magyar­or­szág­ra hoza­ta­lát kezd­te szer­vez­ni. A férfi össze­is­mer­ke­dett egy 49 éves, kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó magyar fér­fi­val, aki vál­lal­ta, hogy a cége nevé­ben Török­or­szág­ból, Szlo­vé­ni­án keresz­tül Magyar­or­szág­ra fog hero­int csem­pész­ni. A lep­le­zés érde­ké­ben a bűn­tár­sak besze­rez­tek egy fólia­te­ker­cse­lő gépet és bérel­tek egy rak­tá­rat. A kábí­tó­szert kül­föl­dön fólia­te­ker­csek­ben kiala­kí­tott rej­tek­he­lyek­be rej­tet­ték el. A 49 éves férfi a cégé­vel 2019. szep­tem­be­ré­ben 730 kilo­gramm hero­int tar­tal­ma­zó fólia­te­kercs szál­lít­mányt ren­delt meg, a kábí­tó­szert azon­ban a szlo­vén ható­sá­gok fel­fe­dez­ték.

A kül­föl­di ható­ság az infor­má­ci­ót az Euro­po­lon keresz­tül átad­ta a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iro­dá­nak, amely példa érté­kű­en részt vett a nem­zet­kö­zi akci­ó­ban.

A szlo­vén társ­szerv a kon­té­ner­ből 661 kilo­gramm kábí­tó­szert lefog­lalt, majd a szál­lít­mányt tovább enged­te. A műve­let a Fővá­ro­si Főügyész­ség és a szlo­vén Kope­ri Ügyész­ség együtt­mű­kö­dé­se mel­lett zaj­lott, amely az Euro­just (az Euró­pai Unió Bün­te­tő Igaz­ság­ügyi Együtt­mű­kö­dé­si Ügy­nök­sé­ge) nem­ze­ti szek­ci­ó­i­nak gyors és haté­kony segít­sé­gé­vel való­sult meg.

A szál­lít­mány – a ható­sá­gok által lep­le­zet­ten ellen­őr­zött szál­lí­tás mel­lett – Buda­pest­re, egy X. kerü­le­ti rak­tár­ba 2019. novem­ber 5-én érke­zett meg, azon­ban már nem kerül­he­tett feke­te­pi­a­ci for­ga­lom­ba, mert a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont pro­fesszi­o­ná­lis műve­le­ti egy­sé­ge és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség beve­té­si rend­őrei raj­ta­ü­töt­tek a 49 éves fér­fin, illet­ve a kábí­tó­szert lefog­lal­ták. A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda ezt köve­tő­en lefoly­tat­ta a nyo­mo­zást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két férfi ellen – a magyar-török állam­pol­gár­ral szem­ben távol­lé­té­ben – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A kábí­tó­szer­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek ezt a minő­sí­tett ese­tét a tör­vény öttől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti. Az ügyész­ség a távol­le­vő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig, tár­sá­val szem­ben hatá­ro­zott ideig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lést indít­vá­nyoz.

A 49 éves férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett saját és TEK-es videó itt elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/az-utobbi-20-ev-legnagyobb-heroinfogasa-largest