Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Több mint 17 millió forintot csalt ki, magát hitközségi megbízottnak kiadva – vádemelés

A férfi egy 89 éves nőt tévesz­tett meg, és kicsal­ta tőle a meg­ta­ka­rí­tá­sa­it; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt ellene.

A vád sze­rint a 63 éves férfi 2018. május 1-jén tele­fo­non fel­hív­ta az idős­ko­rú sér­tet­tet, azért, hogy tőle pénzt csal­jon ki. A férfi álné­ven mutat­ko­zott be és azt mond­ta, hogy a hit­köz­ség meg­bí­zott­ja­ként segít a sér­tett meg­ta­ka­rí­tá­sát biz­ton­ság­ba helyez­ni, mivel a sér­tet­tet lehall­gat­ják, és a pénze a bank­ban és ott­hon is veszély­ben van. A vád­lott a pénz átvé­te­lé­ről elis­mer­vény kiál­lí­tá­sát ígérte.

A nő hitt a fér­fi­nak, és a követ­ke­ző napok­ban bevál­tot­ta érték­pa­pír­ja­it, kivet­te a bank­ból devi­zá­ját, és meg­ta­ka­rí­tá­sa­it a vád­lott útmu­ta­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en – 3 rész­let­ben – a XIV. kerü­let, Foga­ra­si úton talál­ha­tó park­ban lévő kuká­ban helyez­te el. A vád­lott a letett pénzt elvet­te, és tele­fo­non min­dig meg­nyug­tat­ta az idős­ko­rú sér­tet­tet, hogy pénze biz­ton­ság­ba került.

A férfi 2018. május 9-én, egy utcai tele­fon­fül­ké­ből továb­bi pénzt kísé­relt meg kicsal­ni a nőtől, ami­kor a meg­fi­gye­lést végző rend­őrök elfogták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen jelen­tős kárt okozó a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idő korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A bűn­cse­lek­ményt a tör­vény öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.