Főoldal » Archív » Több, mint 170 km/h sebességgel közlekedett – maradandó sérülés lett a vége

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban levő, veze­tői enge­dély nél­kü­li sze­mély­nek adta át az autó veze­té­sét, vala­mint azzal a másik fér­fi­val szem­ben is, aki ugyan­ezen az éjsza­kán több mint 170 km/h sebes­ség­gel vezet­ve oko­zott súlyos köz­úti bal­ese­tet.

A vád­irat sze­rint a két vád­lott 2017. decem­ber 29. nap­ján szó­ra­ko­zott Oros­há­zán egy hely­be­li presszó­ban. A vád­lot­tak­hoz az este folya­mán négyen is csat­la­koz­tak, vala­mennyi­en sze­szes­italt fogyaszt­va. A gép­ko­csi tulaj­do­no­sa az éjsza­ka folya­mán több alka­lom­mal is hely­be­ni köz­le­ke­dés cél­já­ból átad­ta a veze­tést annak a nőnek, aki ittas álla­pot­ban volt, vala­mint veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett és a tár­sa­ság végül Szék­ku­tas­ra indult. Az autó­ban egyéb­ként az azt sza­bály­ta­la­nul veze­tőn kívül öt utas is tar­tóz­ko­dott, így a hátul ülők biz­ton­sá­gi övvel sem vol­tak beköt­ve. Már más­nap, éjfélt rövid­del köve­tő­en Szék­ku­tas­ról vissza­in­dul­tak Oros­há­za irá­nyá­ba, ami­kor is a gép­ko­csi tulaj­do­no­sa a veze­tést egy másik tár­sá­nak adta át, aki szin­tén nem ren­del­ke­zett veze­tői enge­déllyel. Rövid­del azután, hogy vissza­in­dul­tak, egy balra ívelő kanyar­ban az autó töb­bek között a mint­egy 170 km/h sebes­ség miatt kisod­ró­dott és a tete­jén átpör­dül­ve egy vizes­árok­ba csa­pó­dott. Az adott útsza­ka­szon a sze­mély­gép­ko­csi­val meg­en­ge­dett maxi­má­lis sebes­ség 90 km/h volt. A bal­eset követ­kez­té­ben a jármű uta­sai a gép­ko­csi­ból kizu­han­tak a biz­ton­sá­gi öv hiá­nya miatt. Az uta­sok közül ket­ten nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, ket­ten nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, míg ket­ten nyolc napon túl gyó­gyu­ló, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző – súlyos moz­gás­szer­vi és neu­ro­ló­gia pana­szo­kat okozó –  sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a gép­ko­csi tulaj­do­no­sát jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­gé­vel, vala­mint mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek bűn­tet­té­vel, míg a köz­úti bal­ese­tet okozó fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.