Főoldal » Hírek » Több mint 30 millió forintot csalt ki egy nő daganatos megbetegedésére hivatkozással - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben, aki azt állít­va, hogy halá­los beteg, össze­sen 30.571.000 forin­tot csalt ki a vele érzel­mi kap­cso­lat­ban lévő fér­fi­tól.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 47 éves győri ille­tő­sé­gű nő 2012. évben ismer­ke­dett meg a fér­fi­val, pár­kap­cso­lat ala­kult ki közöt­tük. A férfi már isme­ret­sé­gük kez­de­tén meg­osz­tot­ta a nővel, hogy koráb­ban daga­na­tos meg­be­te­ge­dés­ben szen­ve­dett, de sze­ren­csé­sen meg­gyó­gyult. A nő ezen infor­má­ci­ó­hoz kap­cso­lód­va valót­la­nul azt állí­tot­ta a fér­fi­nak, hogy maga is daga­na­tos meg­be­te­ge­dés­ben szen­ved.

2013. és 2022. között a nő a beteg­sé­gé­re hivat­ko­zás­sal, külön­bö­ző gyógy­sze­rek­re és keze­lé­sek­re össze­sen 30.571.000 forin­tot csalt ki a fér­fi­tól, aki­vel pár­kap­cso­la­tuk már 2016-ban meg­sza­kadt, de barát­ság maradt közöt­tük. A férfi a mun­ká­ja miatt 2017. évben kül­föld­re köl­tö­zött, a kap­cso­la­tot tele­fo­non keresz­tül tar­tot­ták.

A nő az össze­ge­ket köl­csön jog­cí­men kérte és valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy örök­sé­gé­ből, ille­tő­leg test­vé­ré­vel közös spa­nyol­or­szá­gi nya­ra­ló­já­nak nye­re­sé­gé­ből fogja azt vissza­fi­zet­ni.

Állí­tá­sa­i­val ellen­tét­ben a nő egész­sé­ges, onko­ló­gi­ai keze­lés­ben nem része­sült, emel­lett az álta­la állí­tott anya­gi for­rá­sok­kal sosem ren­del­ke­zett.

Az ügyész­ség a nővel szem­ben jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Az ügy­ben a nyo­mo­za­ti mun­kát a Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.