Főoldal » Archív » Több mint 350 embert csaptak be a gyógyulás ígéretével

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat hét sze­méllyel szem­ben, akik ter­mék­be­mu­ta­tó­kon egész­ség­ügyi szak­em­be­rek­nek adták ki magu­kat és gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket adtak el áron felül. Több mint 350 embert csap­tak be országszerte.

A bűn­ügy egyik vád­lott­ja, egy férfi 2015 feb­ru­ár­já­ban olyan céget hozott létre, ami ter­mék­be­mu­ta­tók szer­ve­zé­sé­vel fog­lal­ko­zott. A férfi beszer­zett egy 40.000,- forint érté­kű talp­masszí­ro­zó gépet, egy 10.000,- forint érté­kű szem­masszí­ro­zót, és egy aku­presszú­rás matracot.

A tár­sa­ság tatai iro­dá­já­ban műkö­dött a cég call cen­te­re. A férfi az itt dol­go­zók­nak átadott egy olyan szoft­vert, amely a lehet­sé­ges vevők adat­bá­zi­sát tar­tal­maz­ta, az egész ország­ra kiter­je­dő, tele­pü­lé­sen­ként cso­por­to­sí­tott ada­tok­kal. A vád­lott jelöl­te ki, hogy melyik napon melyik város­ban, falu­ban kell meg­szer­vez­ni a ter­mék­be­mu­ta­tót. A tele­fo­nos meg­hí­vó ult­ra­han­gos ízü­le­ti állapot-felmérésre szólt.

Az ország külön­bö­ző pont­ja­in, étter­mek­ben, szál­lo­dák­ban, műve­lő­déi házak­ban meg­tar­tott ter­mék­be­mu­ta­tók­ra jel­lem­ző­en idős, külön­bö­ző beteg­sé­gek­kel küzdő embe­rek érkez­tek. A férfi tár­sai, a bűn­ügy továb­bi vád­lott­ja ott azt sugall­ták, hogy egész­ség­ügyi szak­em­be­rek, orvo­sok, men­tő­sök. Hőka­me­rá­val és vér­nyo­más­mé­rő­vel az asszisz­tens­ként jelen­lé­vő vád­lot­tak mímelt egész­ség­ügyi állapot-felmérést végez­tek, mely­nek lele­té­ből rend­sze­rint lesúj­tó ered­ményt közöl­tek. A meg­hí­vot­tak az érté­ke­sí­tés­re szánt ter­mé­ke­ket ki is próbálhatták.

Ha a ven­dé­gek úgy dön­töt­tek, hogy meg­vá­sá­rol­ják a gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket, a vád­lot­tak alku­doz­ni kezd­tek az árról. Cél­juk az volt, hogy a kér­he­tő, lehe­tő leg­ma­ga­sabb össze­get fizet­tes­sék meg. Rész­let­fi­ze­tést enged­tek, köl­csönt szer­vez­tek, a vevő­ket akár hazá­ig vagy a bank­au­to­ma­tá­ig is elkí­sér­ték a pén­zért. Az ügy­let­ről szer­ző­dést kötöt­tek, jót­ál­lá­si jegyet adtak.

A vevők pár ezer forint­tól 1.000.000,- forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket fizet­tek a ter­mé­ke­kért. Az érté­ke­sí­tett ter­mé­ke­ket sok eset­ben át sem adták a vevők­nek. Az átadott ter­mé­kek az ígért hatást nem gya­ko­rol­ták. Sok eset­ben a sér­tet­tek utó­lag derí­tet­ték ki, hogy a meg­vá­sá­rolt ter­mék való­já­ban egy lénye­ge­sen kisebb érté­kű gyó­gyá­sza­ti segédeszköz.

A vád­lot­tak 2015 feb­ru­ár­já­tól szep­tem­be­rig 150 ter­mék­be­mu­ta­tót tar­tot­tak, melyek során 369 embert csap­tak be. 

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a fér­fit és társait.