Főoldal » Archív » Több mint 70 milliós kárt okozott a cégnek a védjegyek eladása

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 43 éves solt­vad­ker­ti férfi ellen, aki egy buda­pes­ti szék­he­lyű vál­lal­ko­zás cég­ve­ze­tő­je­ként 2013 júli­u­sá­ban Kecs­ke­mé­ten jóval a piaci ár alatt adta el a cég tulaj­do­ná­ban álló véd­je­gye­ket, mellyel 73.650.000 forint kárt oko­zott a cégnek.

A buda­pes­ti cég­nek a bűn­cse­lek­mény idő­sza­ká­ban volt két ügy­ve­ze­tő­je és egy önál­ló kép­vi­se­le­ti jog­gal bíró cég­ve­ze­tő­je, aki az ügy vádlottja.

A cég­ve­ze­tő 2013. júli­us 11-én egy kecs­ke­mé­ti ügy­vé­di iro­dá­ban elad­ta a cég tulaj­do­ná­ban lévő 6 véd­je­gyet uno­ka­test­vé­ré­nek, aki koráb­ban a cég egyik tulaj­do­no­sa volt, de ekkor­ra már meg­vált az üzlet­ré­szé­től. A vád­lott a véd­je­gye­ket könyv sze­rin­ti érté­ken, össze­sen 6.350.000 forin­tért adta el úgy, hogy az eladás­ról sem az ügy­ve­ze­tő, sem a cég akko­ri tulaj­do­no­sa nem tudott, így bele­egye­zé­sü­ket sem adhat­ták az eladáshoz.

A jóval áron alul eladott véd­je­gyek piaci érté­ke leg­alább 80 mil­lió forint volt, így az eladás a cég­nek mini­mum 73.650.000 forint kárt oko­zott. A cég­ve­ze­tő vád­lott a véd­je­gyek eladá­sa előtt elmu­lasz­tot­ta azok piaci érté­ké­nek meg­ha­tá­ro­zá­sát, illet­ve nem intéz­ke­dett annak érde­ké­ben sem, hogy az eladá­si szán­dék­ról a piaci sze­rep­lők tudo­mást szerezzenek.

A vád­lott az eladás­kor tudta, hogy a véd­je­gyek piaci érté­ke jóval meg­ha­lad­ja a könyv sze­rin­ti érté­ket, ennek elle­né­re nem tette lehe­tő­vé, hogy a tár­sa­ság vagyo­ná­nak minő­sü­lő véd­je­gye­ket ked­ve­zőbb áron lehes­sen elad­ni. Ezzel pedig a cég­nek kárt okoz­va szán­dé­ko­san meg­szeg­te azon cég­ve­ze­tői köte­les­sé­gét, hogy a tár­sa­ság vagyo­ná­nak keze­lé­se során a tár­sa­ság érde­ke­i­nek elsőd­le­ges­sé­ge alap­ján kell eljár­nia. A cég tulaj­do­no­sa kérte az oko­zott kár megtérítését.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.