Főoldal » Hírek » Több mint 900 000 Ft rongálási kár egy óra alatt- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés egy 24 éves férfi ellen, aki 2021 tava­szán egy óra alatt oko­zott össze­sen több mint 900 000 Ft ron­gá­lá­si kárt három sér­tett­nek

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 24 éves férfi 2021 már­ci­u­sá­ban, egy dél­előt­ti óra alatt Győr bel­vá­ro­sá­ban elő­ször egy par­ko­ló jármű vissza­pil­lan­tó tük­rét törte le, majd egy eresz­csa­tor­na darab­bal ütöt­te az autót, össze­sen 400 000 Ft kárt okoz­va.

Ezután szin­tén a bel­vá­ros­ban, egy másik par­ko­ló jármű cso­mag­tar­tó ajta­ját ütöt­te meg több­ször, úgy hogy az ajtó végül behor­padt. Itt több mint 450 000 Ft kárt oko­zott a vád­lott.

Innen a férfi egy bevá­sár­ló­köz­pont­ba ment, ahol a férfi WC-ben három szap­pan­ada­go­lót letört, ezzel 90 000 Ft kárt oko­zott.

Kihall­ga­tá­sa során a férfi azzal indo­kol­ta tet­tét, hogy a hat évvel koráb­ban elhunyt édes­any­ja jutott eszé­be, ami­től ide­ges­sé vált, ezért kez­dett törni-zúzni.

A ter­hel­tet az ügyész­ség garáz­da­ság­gal és több rend­be­li ron­gá­lás­sal vádol­ja, vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok sze­rint három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.