Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Több, mint fél millió forint ittas járművezetésért gyorsított eljárásban

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott 15 napon belül bíró­ság elé állí­tott egy 55 éves fér­fit, aki 2019. már­ci­us 23-án Gyo­ma­end­rő­dön itta­san és veze­tői enge­dély nél­kül vezetett.

A vád­lott 2019. már­ci­us 23-án a reg­ge­li órák­tól kez­dő­dő­en a nap folya­mán nagyobb mennyi­sé­gű pálin­kát fogyasz­tott el, ennek elle­né­re kora este beült a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba és azzal Gyo­ma­end­rőd bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett úgy, hogy veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett. A rend­őrök 2019. már­ci­us 23-án 17 óra 35 perc­kor állí­tot­ták meg, köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, amely­nek során alko­hol­szon­dát is alkalmaztak.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ sza­bá­lya­it, amely sze­rint jár­mű­vet csak az vezet­het, aki veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt nem áll, és szer­ve­ze­té­ben nincs sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alkohol.

A vád­lott egy­szer volt bün­tet­ve szin­tén ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt, mely íté­let jelen cse­lek­mény előtt négy nap­pal emel­ke­dett jogerőre.

A Szar­va­si Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 560.000.-Ft össze­gű pénz­bün­te­tést sza­bott ki és 2 év 6 hónap idő­tar­tam­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az íté­let jogerős.