Főoldal » Archív » Több, mint félszáz millió forint értékű jövedéki orgazdaság miatt vádemelés

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a külö­nö­sen nagy érték­re, jöve­dé­ki adó­zás alól elvont ter­mék­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben egyez­sé­get kötött a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel, erre figye­lem­mel a benyúj­tott vád­irat­ban kettő év bör­tön­bün­te­tés­re és három év kiuta­sí­tás­ra elíté­lés­re tett indítványt.

A letar­tóz­ta­tás hosszab­bí­tá­sá­ról a https://ugyeszseg.hu/tobb-mint-felszaz-millio-forint-erteku-az-elfogott-cigaretta-erteke/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint az ukrán állam­pol­gár­sá­gú nő 2019. május 28-án bérelt Len­gyel­or­szág­ban egy  gép­ko­csit, amely söté­tí­tett oldal­só és hátsó abla­kok­kal ren­del­ke­zett, vala­mint a gép­ko­csi hátsó és oldal­só abla­kán ezüst­fó­lia volt, ezek a gép­ko­csi­ba való belá­tást megakadályozták.

A vád­lott tud­tá­val isme­ret­len sze­mé­lyek, isme­ret­len helyen 37.500 doboz magyar zár- és adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát pakol­tak a bérelt gép­ko­csi­ba, amellyel az elfo­gott nő Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lí­tot­ta a  dohány­ter­mé­ket. A Magyar­or­szá­gon nem for­gal­ma­zott ciga­ret­ták kis­ke­res­ke­del­mi eladá­si ára 54.000.000,- Ft.

A vád­lott 2019. júni­us 03-án Esz­ter­gom­ban köz­le­ke­dett a len­gyel ható­sá­gi jel­zé­sű gép­ko­csi­val, amellyel 12 óra 40 perc körü­li idő­ben a Nagy Duna sétány par­ko­ló­já­ban meg­állt, itt a ható­ság tag­jai elfog­ták, az ille­gá­li­san szál­lí­tott dohány­ter­mé­ket lefoglalták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen a meg­kö­tött egyez­ség­ben fog­lal­tak alap­ján az elkö­ve­tőt kettő év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, és három év  kiuta­sí­tás­ra ítél­je. Az ügyész­ség ezen túlm indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a  lefog­lalt dohány­ter­mé­ket koboz­za el.

Amennyi­ben  a bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, az ügy­ben tár­gya­lást nem tart, a vád­lot­ton kívül mást, így tanú­kat sem hall­gat ki, más bizo­nyí­tást sem vesz fel, az íté­le­tet az ügy­ira­tok alap­ján hozza meg. Továb­bá nincs helye fel­leb­be­zés­nek a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás és minő­sí­tés, a jóvá­ha­gyott  egyez­ség alap­ján meg­ál­la­pí­tott jog­hát­rá­nyok­kal szemben.