Főoldal » Archív » Több, mint hatmillió forint értékben tulajdonított el értéktárgyakat a három betörő

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség negy­ven­négy ingat­lan fel­tö­ré­sé­vel kap­cso­lat­ban nyúj­tott be vád­ira­tot a lopá­so­kat elkö­ve­tő három vád­lot­tal és egy orgaz­dá­val szemben.

A betö­ré­sek a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint zöm­mel Győr-Moson-Sopron megyé­ben tör­tén­tek. Az elkö­ve­tők több­nyi­re kerti szer­szá­mo­kat, épí­tő­ipa­ri és ház­tar­tá­si gépe­ket vit­tek el az ingat­la­nok­ból, össze­sen 6.214.870 forint érték­ben, ami­nek egy részét az orgaz­dá­nak adták el.

A minő­sí­tett lopá­sok elkö­ve­tői külö­nös vissza­eső­nek minő­sül­nek, emel­lett egyi­kük egy koráb­bi – ugyan­csak lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt meg­ho­zott – íté­let kap­csán a fel­té­te­les sza­bad­ság ideje alatt követ­te el a bűncselekményeket.