Főoldal » Hírek » Több mint ötvenszer sebesítette meg a kikötözött sértettet - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki volt sze­re­tő­jét kikö­töz­te, és több mint ötven­szer szúr­ta, illet­ve vágta meg egy késsel.

A vád­irat sze­rint az egyéb­ként fér­je­zett elkö­ve­tő és a sér­tett között koráb­ban sze­rel­mi viszony volt. A nő házas­sá­gá­ban szü­le­tett gyer­me­kei apja is a sér­tett férfi volt.

2020 ele­jén a sér­tett úgy dön­tött, hogy nem akar­ja foly­tat­ni a viszonyt, azon­ban a bio­ló­gi­a­i­lag tőle szár­ma­zó gyer­me­kek vonat­ko­zá­sá­ban el akar­ta ismer­tet­ni az apa­sá­gát. Emel­lett egy másik nővel kez­dett sze­rel­mi kap­cso­la­tot kiala­kí­ta­ni, amely körül­mény miatt az elkö­ve­tő fél­té­kennyé vált.

2020. ápri­lis 1-én a sér­tett és az elkö­ve­tő a férfi gödöl­lői ott­ho­ná­ban össze­ve­szett, mely­nek során a nő egy kés­sel a ház folyo­só­ján meg­se­be­sí­tet­te a fér­fit. Ezután a fér­fit a háló­szo­bá­ban lévő ágy­hoz kötöz­te, és ott a kés­sel leg­alább ötven­szer a fel­ső­tes­tén meg­szúr­ta, illet­ve megvágta.

A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét veszette.

Ezt köve­tő­en a nő rész­ben fel­ta­ka­rí­tot­ta a hely­színt és ruhá­za­tát is lecse­rél­te, majd elhagy­ta a házat. Azon­ban még aznap este tele­fo­non beje­len­tet­te tet­tét a segély­hí­vó számán.

A Pest Megyei Főügyész­ség a nő ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A hely­szí­nen készült rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-emberoles