Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Több rendőrt is veszélyeztetett a gépkocsijával menekülő drogdíler – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy mohá­csi férfi ellen, aki 2020 decem­be­ré­ben szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bályt áthág­va mene­kült a rend­őrök elől, mely­nek során éle­tü­ket és testi épsé­gü­ket is veszé­lyez­tet­te.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a har­min­cas évei ele­jén járó vád­lott 2020 decem­be­ré­ben kábí­tó­szert szál­lí­tott repü­lő­gé­pen Hol­lan­di­á­ból Magyar­or­szág­ra, amely miatt a rend­őrök már figyel­ték. Miu­tán a férfi meg­ér­ke­zett Buda­pest­re, gép­ko­csi­já­val az M6-os autó­pá­lyán Mohács­ra tar­tott. Útköz­ben Paks tér­sé­gé­ben meg­állt egy ben­zin­kú­ton, ami­kor a rend­őrök „Állj, rend­őr­ség!” fel­szó­lí­tás mel­lett el akar­ták fogni. Ennek érde­ké­ben három civil rend­őr­au­tó­val kör­be­áll­ták a vád­lott gép­ko­csi­ját.

A vád­lott a fel­szó­lí­tás elle­né­re hir­te­len gázt adott, mely­nek során elso­dor­ta az őt fel­tar­tóz­tat­ni pró­bá­ló egyik rend­őrt, végül sike­rült kihaj­ta­nia a rend­őr­au­tók között, és elme­ne­kült a ben­zin­kút­ról. A rend­őrök ezután három rend­őr­au­tó­val kezd­ték üldöz­ni.

Az autó­pá­lyán, mel­lék­úton és föl­des úton is mene­kü­lő elkö­ve­tő több­ször leszo­rí­tot­ta az őt köz­vet­le­nül köve­tő rend­őr alez­re­des gép­ko­csi­ját, mely­nek során az autók össze­üt­köz­tek. A nagy sebes­ség­gel hala­dó vád­lott gép­ko­csi­ja a mene­kü­lés köz­ben meg­hi­bá­so­dott, így a rend­őrök végül egy szán­tó­föl­dön elfog­ták.

A férfi kettő rend­őr­sé­gi gép­ko­csi­ban több mint 300.000 forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A fér­fit kábítószer-kereskedelem és bódult veze­tés miatt idén május­ban már jog­erő­sen fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­ték.

A járá­si ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás, 6 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, vala­mint 325.000 forint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Paksi Járás­bí­ró­ság­nál.