Főoldal » Archív » Több száz- és tízmilliós vagyon elleni bűncselekmények miatti vádemelés egy közjegyzőként tevékenykedő férfi és bűntársai ellen

Egy köz­jegy­ző­ként tevé­keny­ke­dő férfi és bűn­tár­sai hamis vál­tó­val pró­bál­tak több száz­mil­li­ós csa­lást elkö­vet­ni, vala­mint csa­lárd enged­mé­nye­zés­sel 70 mil­li­ós vagyo­ni hát­rányt okoz­tak; elle­nük csa­lás kísér­le­te és hűt­len keze­lés miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyészség.

A vád­irat sze­rint az a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben kez­de­mé­nye­ző sze­re­pet ját­szó 44 éves férfi vád­lott 2015. év ele­jé­től tény­le­ges tulaj­do­no­sa és veze­tő­je volt egy, főte­vé­keny­ség­ként villamosenergia-termeléssel fog­lal­ko­zó cég­nek. A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság egy­mást váltó veze­tői – az ügy továb­bi két vád­lott­ja – kizá­ró­lag a köz­jegy­ző, vala­mint annak test­vé­re, az ügy­ben szin­tén ter­helt 46 éves nő uta­sí­tá­sai alap­ján jár­tak el.

A 44 éves férfi elha­tá­roz­ta, hogy a romló anya­gi hely­ze­tű cég vagyo­nát – annak érté­ke­sí­té­se előtt – kivon­ja a tár­sa­ság­ból. Ehhez a bűn­tár­sa­i­val egy 680 mil­lió forint érté­kű hamis vál­tót állít­ta­tott ki a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben. A hamis, vissza­dá­tu­mo­zott váltó mögött nem volt valós gaz­da­sá­gi ese­mény, és azzal a cég fel­té­tel nél­kü­li, egy­ol­da­lú, vissza­von­ha­tat­lan köte­le­zett­sé­get vál­lalt a kifi­ze­tés­re egy másik – az elkö­ve­tés­be szin­tén bevont – cég javá­ra. A vál­tót az újabb – szin­tén az egyik vád­lott által veze­tett – cég a köz­jegy­ző által meg­ha­tá­ro­zott és az eljá­rás­ban szin­tén vád­lott­ként sze­rep­lő magán­sze­mély­re for­gat­má­nyoz­ta, aki meg­kí­sé­rel­te azt az első cég bank­szám­lá­já­nak ter­hé­re bevál­ta­ni. A terv sze­rint a meg­szer­zen­dő pénz­ből min­den vád­lott része­se­dett volna, a bank azon­ban eluta­sí­tot­ta a kért tranzakciót.

A vád­irat részét képe­ző másik cse­lek­mény sze­rint az ener­gia­ter­me­lés­sel fog­lal­ko­zó cég veze­tő­je – úgy­szin­tén a köz­jegy­ző és annak test­vé­re uta­sí­tá­sá­ra – 2015 ápri­li­sá­ban úgy enged­mé­nye­zett egy mint­egy 70 mil­lió forin­tos köve­te­lést egy másik cég­nek, hogy az enged­mé­nye­zés mögött valós gaz­da­sá­gi ese­mény nem volt. Eze­ket a szer­ző­dé­se­ket maga a köz­jegy­ző készí­tet­te el, s így a cég mint­egy 70 mil­lió forin­tos kárt szenvedett.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a leír­tak alap­ján öt sze­méllyel szem­ben emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. A nyo­mo­zó ügyész­ség a köz­jegy­zőt és test­vé­rét fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely cse­lek­mé­nyek miatt – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – a tör­vény akár 15 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi.

Az bűn­cse­lek­mény 44 éves férfi vád­lott­ja bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.