Főoldal » Hírek » Több száz védett fecskefészek lett a takarítás áldozata - FOTÓKKAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki védett mada­rak fész­ke­it verte le köl­té­si időszakban.

A 32 éves vád­lott 2020 máju­sá­tól egy vagyon­vé­del­mi cég­nél dol­go­zott, fel­ada­ta egy Hajdú-Bihar megyei bevá­sár­ló­köz­pont épü­le­te­i­nek taka­rí­tá­sa volt.

A vád­lott a 2020. júni­us 13-a és 18-a között a bevá­sár­ló­köz­pont belső udvar felő­li hom­lok­za­tá­ról egy fabot­tal levert 375 fecskefészket.

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben a Magyar­or­szá­gon elő­for­du­ló fecs­kék vala­mennyi pél­dá­nya véde­lem alatt áll, így a vád­lott a molnár- és füs­ti­fecs­kék fész­ke­i­nek meg­sem­mi­sí­té­sé­vel jelen­tős mér­ték­ben meg­vál­toz­tat­ta az élő­he­lyü­ket. Tette ugyan­ak­kor nem veze­tett a mada­rak töme­ges pusz­tu­lá­sá­hoz és élő­he­lyük meg­sem­mi­sí­té­sé­hez, mivel az épü­let külső hom­lok­za­tán meg­ma­rad­tak a fészkek.

Az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal a bevá­sár­ló köz­pont üze­mel­te­tő­jét a fész­kek köl­té­si idő­ben tör­tént eltá­vo­lí­tá­sa miatt 1.400.000 forint ter­mé­szet­vé­del­mi bír­ság­gal sújtotta.

A vád­lott a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben védett élő szer­ve­ze­tek élet­kö­zös­sé­gét, azok élő­he­lyét jog­el­le­ne­sen, jelen­tős mér­ték­ben meg­vál­toz­tat­va elkö­ve­tett ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.