Főoldal » Hírek » Több tízmillió forintnyi telefont csaltak ki a szolgáltatótól – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik több év alatt közel hat­van­mil­lió forint érté­kű mobil­te­le­font csal­tak ki az egyik mobil­szol­gál­ta­tó­tól.  

A vád­irat sze­rint az egyik duna­ke­szi ille­tő­sé­gű vád­lott 2014 és 2019 között, több mint száz darab mobil­ké­szü­lé­ket ren­delt az egyik szol­gál­ta­tó webshop­já­ból. Min­den eset­ben rész­let­re vásá­rolt, és vagy egy­ál­ta­lán nem, vagy csak mini­má­lis kez­dő­össze­get kel­lett befi­zet­nie. A közel tizen­öt­mil­lió forint össz­ér­té­kű készü­lé­kek vonat­ko­zá­sá­ban mind­össze három­mil­lió forin­tot fize­tett meg. Az így meg­szer­zett tele­fo­no­kat pedig elad­ta.

A nagy­szá­mú ügy­le­tet úgy tudta meg­va­ló­sí­ta­ni, hogy sze­mé­lyes ada­ta­i­ban min­dig beik­ta­tott egy-egy kis elírást, így a szer­ző­dők egye­ző­sé­ge soká­ig nem tűnt fel a szol­gál­ta­tó­nak.

Az elkö­ve­tő egy bér­le­ti ügy­let kap­csán meg­sze­rez­te két másik sze­mély sze­mé­lyes ada­ta­it is. Azo­kat fel­hasz­nál­va továb­bi, több mint ötven darab, közel tizen­két­mil­lió forint össz­ér­té­kű készü­lék­hez jutott a koráb­bi­ak­hoz hason­ló módon, miköz­ben csak más­fél­mil­lió forin­tot fize­tett be rész­le­tek­ben.

A férfi a mód­sze­rét két továb­bi isme­rő­sé­vel is meg­osz­tot­ta. Ők a segít­sé­gé­vel és útmu­ta­tá­sai alap­ján továb­bi, közel har­minc­mil­lió forint össz­ér­ték­ben jutot­tak mobil­ké­szü­lé­kek­hez miköz­ben csak keve­sebb, mint hat­mil­lió forint­nyi rész­le­tet tel­je­sí­tet­tek, mielőtt a fize­tést beszün­tet­ték volna.

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben az elkö­ve­tők ellen foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.