Főoldal » Hírek » Többször is önkielégítést végzett az utazók között egy férfi - rendőrségi videóval -a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a HÉV-en több­ször is nők előtt vég­zett önki­elé­gí­tést. 

A vád­irat sze­rint a hason­ló jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már bün­te­tett férfi 2022. novem­ber 3-án a dél­előt­ti órák­ban fel­szállt a Gödöl­lő­re köz­le­ke­dő HÉV-re. Ott egy kamasz lány­tól nem messze ült le, majd nemi szer­vét elő­vet­te és a lányt folya­ma­to­san figyel­ve önki­elé­gí­tést vég­zett. A lány ezt látva meg­ijedt és a leg­kö­ze­leb­bi meg­ál­ló­nál a sze­rel­vény­ről leszállt, de előt­te még tele­fon­já­val rövid fel­vé­telt készí­tett a fér­fi­ról.

Az elkö­ve­tő egy hét­tel később, 2022. novem­ber 10-én a déli órák­ban szállt fel szin­tén a fenti vona­lon köz­le­ke­dő HÉV-re, ame­lyen egy fel­nőtt nő is uta­zott az egyik kocsi hátsó ajta­já­nál. A férfi a nő köz­vet­len köze­lé­be lépett, majd nemi szer­vét elő­vet­te és a nő mel­lett állva vég­zett önki­elé­gí­tést. A nő a férfi cse­lek­mé­nyén meg­bot­rán­koz­va a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban azon­nal átszállt egy másik kocsi­ba.

A sér­tet­tek fel­je­len­té­se, illet­ve egyi­kük által készí­tett fel­vé­tel alap­ján indult nyo­mo­zás­ban a rend­őr­ség a fér­fit rövid időn belül elfog­ta.

Az ügy­ben a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen két rend­be­li sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. 

A férfi elfo­gá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: