Főoldal » Archív » Többször mellkason szúrta ismerősét

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több­ször mell­ka­son szúr­ta egy férfi ismerősét.

A nő és a férfi ismer­te egy­mást rég­óta. A meg­ala­pozott gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 1-én, a késő dél­előt­ti órák­ban a nő a fér­fit ott­ho­ná­ban több ízben mell­ka­son szúr­ta, majd a hely­színt elhagyta.

A sér­tett férfi a szú­rá­sok követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

Még ugyan­ezen a nap esté­jén a nő maga jelen­tet­te be tet­tét a rendőrségen.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ember­ölés bűn­tet­tével gyanú­sít­ja a t.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a nő letar­tóz­ta­tását, mivel szö­késétől lehet tar­ta­ni, illet­ve fenn­áll a veszé­lye annak, hogy az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­nek vizs­gá­la­ta köré­ben a bizo­nyí­tást sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén megnehezítené.