Főoldal » Hírek » Többszörös csonttörés lett a farsangi bál vége - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy jános­hal­mai fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy far­san­gi bálon szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik tár­sa­ság­gal, amely­nek egyik férfi tag­ját isme­ret­len tár­sa­i­val együtt a föld­re rán­tot­ta, foj­to­gat­ta, végül úgy össze­rug­dos­ta, hogy a szegy­csont­ja és az orra eltört.

A vád­irat sze­rint a jános­hal­mai férfi idén feb­ru­ár 26-án, este, a far­san­gi bálon szó­ra­ko­zott bará­tai tár­sa­sá­gá­ban János­hal­ma kül­te­rü­le­tén egy tanyán. Az éjfé­li órák­ban a vád­lott a tanya udva­rán szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik tár­sa­ság tag­ja­i­val, köz­tük a vele egy tele­pü­lés­ről szár­ma­zó fér­fi­val. A kiala­kult konf­lik­tus miatt a sér­tett és a tár­sa­sá­gá­ban lévő sze­mé­lyek jobb­nak lát­ták távoz­ni, ezért haza­in­dul­tak, ami­kor a vád­lott a kerí­té­sen átugor­va utol­ér­te őket és azon­nal dula­kod­ni kez­dett a sér­tet­tel. Foj­to­gat­ta, majd föld­re rán­tot­ta őt, miköz­ben továb­bi két isme­ret­len is csat­la­ko­zott hozzá és közö­sen kezd­ték rug­dos­ni a föl­dön fekvő fér­fit. Végül a jelen­lé­vő ven­dé­gek szed­ték le a táma­dó­kat a vérző sér­tett­ről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló szegy­csont és orr­csont törést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.