Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Tojással dobálták meg a járókelőket a fiatalok -a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat négy Nóg­rád megyei fia­tal­lal szem­ben, akik tojá­so­kat vásá­rol­tak azért, hogy autó­ból a járó­ke­lő­ket megdobálják.

A vád sze­rint a három fel­nőtt és egy fia­tal­ko­rú egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban tojá­so­kat vásá­rolt azért, hogy autó­ból a járó­ke­lő­ket azzal megdobálják.

2019. októ­ber 30. és novem­ber 17. között leg­alább négy­szer Sal­gó­tar­ján város­köz­pont­já­ból elin­dul­va – 20-30 tojás­sal fel­sze­rel­kez­ve – a mozgó jár­mű­ből több járó­ke­lőt is megdobáltak.

2019. novem­ber 17-én a tojás­vá­sár­lást köve­tő­en Mát­ra­sze­lé­re men­tek, ahol egy vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott ház előtt meg­áll­va az egyi­kük oda beki­a­bált, mire az ott lakó férfi kijött, akit ekkor egyi­kük egy tojás­sal célba vett, de a falat talál­ta el. A férfi a dobá­ló­zás­tól meg­ijed­ve gáz­pisz­to­lyá­val a leve­gő­be lőtt, így a vád­lot­tak a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek. Útköz­ben azon­ban meg­gon­dol­ták magu­kat, vissza­for­dul­tak majd bosszú­ból egy kővel a ház abla­kát betörték.

Még ugyan­ezen a napon több tele­pü­lé­sen is áthajt­va háza­kat és gya­lo­go­san köz­le­ke­dő­ket dobál­tak meg tojá­sok­kal. Egyik alka­lom­mal pedig a Mát­ra­sze­le és Kazár közöt­ti útsza­ka­szon köz­le­ke­dő kerék­pá­rost egy isme­ret­len tárggyal egyi­kük hátba dobta, míg a követ­ke­ző napon tár­sá­val az abla­kon kinyúl­va meg­lök­te őt. A kerék­pá­ros a lökés hatá­sá­ra egyen­sú­lyát vesz­tet­te, de nem esett el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mel­lett pró­bá­ra bocsá­tást, egyik fel­nőtt tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát, míg a köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­ményt is meg­va­ló­sí­tó vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.