Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Tolatás közben gázolta halálra férjét - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt az ügyész­ség a 64 éves asszony ellen, aki tola­tás köz­ben ütöt­te el fér­jét, aki a bal­eset­ben éle­tét vesztette 

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az elkö­ve­tő és 70 éves férje egy Győr mel­let­ti tele­pü­lés­re utaz­tak 2021 szep­tem­be­ré­ben, úgy hogy az asszony veze­tett. Meg­ér­ke­zé­sü­ket köve­tő­en a férj kiszállt a jár­mű­ből, a házba tar­tott, míg az asszony las­san, tolat­va sze­re­tett volna beáll­ni az udvar­ra. Tola­tás köz­ben azon­ban közel került az út mel­let­ti tuja­sor­hoz, és ellen­kor­mány­zás­sal pró­bált attól eltá­vo­lod­ni, azon­ban így elütöt­te a jármű másik olda­lán gya­log­ló sér­tet­tet, aki az autó alá esett.

A férj a bal­eset­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

Az asszonnyal szem­ben az ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat, és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát kérte a bíró­ság­tól, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy hatá­ro­zott időre tilt­sák el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.