Főoldal » Hírek » Tolatáskor okozott halálos balesetet egy tehergépkocsi vezetője - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 25 éves férfi ellen, aki egy fém­hul­la­dék átve­vő telep­he­lyen hát­ra­me­net köz­ben gázolt el egy idős gya­lo­gost.

A vád sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 1-jén, dél körül, kis­te­her­gép­ko­csi­já­val fém­hul­la­dé­kot szál­lí­tott egy sal­gó­tar­já­ni telep­hely­re. Itt a fém­hul­la­dék kupa­cok, a kon­té­ne­rek, az ott par­ko­ló egyéb jár­mű­vek, illet­ve a dol­go­zó mun­ka­gé­pek közti terü­le­ten nagy volt a személy- és áru­for­ga­lom.

A férfi a telep­he­lyen vára­ko­zott, köz­ben utasa kiszállt és eltá­vo­lo­dott a jár­mű­től. Ezután a vád­lott anél­kül indult el hát­ra­me­net­ben rako­má­nyá­val a lepa­ko­lás helyé­re, hogy gon­dos­ko­dott volna arra alkal­mas irá­nyí­tó sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sé­ről, hol­ott a jármű zárt fel­épít­mé­nye miatt a mögöt­te lévő utat nem látta be, és a telep­hely kiépí­té­se, vala­mint a sűrű for­ga­lom azt meg­kí­ván­ta volna.

A férfi tola­tás­kor nem ész­lel­te, hogy a teher­gép­ko­csi mögé beha­ladt egy 71 éves férfi, így ala­csony sebes­ség­gel elütöt­te őt. A gya­lo­gos az ütkö­zés­től a föld­re zuhant, a tovább hala­dó teher­gép­ko­csi jobb hátsó kere­ke pedig átgör­dült a jobb lábán. A bal­ese­tet ész­le­lő embe­rek kia­bá­lá­sá­ra az elkö­ve­tő meg­ál­lí­tot­ta a jár­mű­vét, ami­nek jobb hátsó kere­ke a sér­tett tes­tén állt meg, majd a férfi előre elin­dul­va ismét áthaj­tott a sér­tett lábán.

Az idős fér­fit men­tő­he­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­ház­ba, ahol később elhunyt.

A bal­eset oka az volt, hogy a veze­tő a hát­ra­me­net­ben tör­té­nő hala­dá­sa során figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a mögöt­te tar­tóz­ko­dó gya­lo­gost. Tolat­ni csak úgy sza­bad, hogy az a többi jármű és az úttes­ten hala­dó gya­lo­go­sok köz­le­ke­dé­sét ne aka­dá­lyoz­za, és a KRESZ elő­ír­ja azt is, hogy ha a személy- és vagyon­biz­ton­ság meg­kí­ván­ja, a hát­ra­me­net­hez a jár­mű­ve­ze­tő­nek irá­nyí­tó sze­mélyt is igény­be kell ven­nie, aki folya­ma­to­san figye­li a jármű mögöt­ti terü­le­tet, egy­út­tal a jármű veze­tő­jé­vel is kap­cso­lat­ban áll.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a jár­mű­ve­ze­tő ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, és indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 426.209 forint bűn­ügyi költ­ség vád­lott által tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is.