Főoldal » Archív » Tolvaj vitte el a vádlott fegyverét, a házban lapultak a töltények is

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 75 éves férfi ellen lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés miatt.

A vád­lott 2019. május köze­pe előtt meg­szer­zett és mát­ra­te­re­nyei laká­sán enge­dély nél­kül tar­tott egy házi­lag átala­kí­tott, táv­cső­vel és házi­lag készí­tett hang­tom­pí­tó­val is fel­sze­relt lőfegy­vert, továb­bá a hozzá tar­to­zó 22 db lőszert.

Az átala­kí­tott lőfegy­vert azon­ban egy fia­tal­ko­rú sze­mély eltu­laj­do­ní­tot­ta a vád­lott fésze­ré­ből, nem tudva arról, hogy mi lapul a magá­val vitt zsák­ban. A lőfegy­vert és tar­to­zé­ka­it a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő laká­sá­nak udva­rán, a táro­lás­ra hasz­nált zsák­ban 2019. május 15-én lefog­lal­ták. Még aznap, a rend­őri intéz­ke­dés során a 75 éves vád­lott laká­sán tar­tott kuta­tás alkal­má­val a lősze­re­ket már tőle fog­lal­ták le.

A lefog­lalt, átala­kí­tott puska lőfegy­ver­nek, míg a fegy­ver tor­ko­lat­dö­re­jé­nek csök­ken­té­sé­re szol­gá­ló, házi­lag készí­tett fém­cső hang­tom­pí­tó­nak minő­sül, a töl­té­nyek pedig a fegy­ver­hez tar­to­zó kali­be­rű­ek, alkal­ma­sak lőfegy­ver üze­mel­te­té­sé­re. A lőfegy­ver meg­fe­le­lő töl­tény alkal­ma­zá­sá­val löve­dék leadá­sá­ra, élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas volt, és a szak­ér­tői vizs­gá­lat ered­mé­nye sze­rint azzal koráb­ban adtak is le lövé­se­ket.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat, a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, évek­kel koráb­ban állt már bíró­ság előtt, ugyan­csak lőfegy­ver­rel vissza­élés miatt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­vány azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa ese­tén a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját a bün­te­tés két­har­mad részé­nek, de leg­ke­ve­sebb három hónap­nak a kitöl­té­sét köve­tő nap­ban álla­pít­sa meg a bíró­ság. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá az ügyész­ség a lőfegy­ver és tar­to­zé­kai, vala­mint a lősze­rek elkob­zá­sát, és a vád­lott­nak a bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re való köte­le­zé­sét is.

A fia­tal­ko­rú­val szem­ben lopás miatt indult nyo­mo­zás jelen­leg is folya­mat­ban van.