Főoldal » Hírek » Tomboló ököl a miskolci buszpályaudvaron - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az elkö­ve­tő 2021. feb­ru­ár ele­jén, a kora dél­utá­ni órák­ban itta­san a mis­kol­ci távol­sá­gi autó­busz pálya­ud­va­ron maszk nél­kül szállt fel a jár­mű­re, és ami­ért a sofőr leszál­lí­tot­ta ököl­lel arcon ütöt­te, továb­bá szin­tén ököl­lel ütöt­te meg az őt meg­fé­kez­ni pró­bá­ló biz­ton­sá­gi őrt is.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. feb­ru­ár ele­jén, a kora dél­utá­ni órák­ban ittas álla­pot­ban érke­zett a mis­kol­ci autó­busz pálya­ud­var­ra és a jár­vány­hely­zet miatt köte­le­ző­en elő­írt arc­maszk nél­kül szállt fel a jár­mű­re. A sofőr közöl­te vele, hogy így nem utaz­hat és fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le, a férfi azon­ban ököl­lel arcon ütöt­te, 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést okozva.

A busz­so­főr segít­sé­get kért, így a for­ga­lom­irá­nyí­tó két biz­ton­sá­gi őrt kül­dött, akik a vád­lot­tat meg­aka­dá­lyoz­ták abban, hogy ismét fel­száll­jon, eköz­ben viszont az egyik biz­ton­sá­gi őrt szin­tén ököl­lel a fején megütötte.

A hely­szín­re rend­őr­jár­őrök érkez­tek, akik intéz­ke­dé­sük során meg­pró­bál­ták meg­bi­lin­csel­ni a fér­fit, aki ellen­állt, ezért a biz­ton­sá­gi őrök segít­sé­gét kér­ték, akik közül az egyik lefog­ta a kezét, miköz­ben a busz olda­lá­hoz állí­tot­ták, a vád­lott viszont a hát­ra­bi­lin­cse­lés köz­ben tér­den és com­bon rúgta a biz­ton­sá­gi őrt.

Az autó­busz­ve­ze­tő köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, míg a rend­őr­jár­őrök­nek segéd­ke­ző biz­ton­sá­gi őr hiva­ta­los sze­mély támogatója.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.