Főoldal » Hírek » Tömegverekedés egy falusi rendezvény közelében - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hat fér­fi­val – köz­tük egy fia­tal­ko­rú fiú­val – szem­ben, akik itta­san össze­ve­re­ked­tek egy Barcs mel­let­ti falu­ban tar­tott ren­dez­vé­nyen, ame­lyen sokan vet­tek részt, így a vád­lot­tak is más-más társaságban.

Az esti órák­ban a ren­dez­vény köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott az egyik vád­lott barát­nő­jé­vel és annak férfi test­vé­ré­vel, ami­kor isme­rő­sük sér­tőn szólt a nőhöz. A vád­lott ezt nehez­mé­nyez­te, vissza­szólt, ami­től viszont a másik fél vált indu­la­tos­sá és egy sörös üveg­gel a fér­fit fejen ütöt­te, majd elsza­ladt a helyszínről.

Az erő­sen vérző vád­lott azon­ban barát­nő­jé­vel együtt üldöz­ni kezd­te, akit egy útke­resz­te­ző­dés­ben ért utol. Itt töb­ben csat­la­koz­tak a sérült fér­fi­hoz, de a sörös üve­get dobó vád­lott­nak is volt segít­sé­ge és rán­gat­ni, ütni, rúgni kezd­ték egy­mást a tele­pü­lés közepén.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a koráb­ban már bün­tet­ve volt vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, a bün­tet­len elő­éle­tű tár­sa­ik­kal szem­ben köz­ér­de­kű mun­kát, a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.

A garáz­da­sá­got egy járó­ke­lő rögzítette.