Főoldal » Hírek » Tömegverekedés Ózdon, késeléssel - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki Ózdon együtt ita­lo­zott a bará­ta­i­val, majd egy másik tár­sa­ság­gal vitá­ba keve­red­tek és azt köve­tő­en telesz­kó­pos bot­tal, szer­szám­nyél­lel, base­ball­ütő­vel fel­fegy­ver­kez­ve egy­mást ütle­gel­ték, míg a vád­lott egy nála lévő bics­ká­val két fér­fit meg­szúrt, egyi­kük­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 janu­ár köze­pén az esti órák­ban együtt ita­lo­zott a bará­ta­i­val, majd egy koráb­bi nézet­el­té­ré­sen fel­há­bo­rod­va, meg­üzen­te a szom­széd­ban tar­tóz­ko­dó fér­fi­nak, hogy ren­dez­zék a prob­lé­mát. Ennek okán az ő tár­sa­sá­ga és a szom­széd­ban lévő fér­fi­ak vitat­koz­ni kezd­tek, majd a vád­lott azon kihí­vá­sá­ra, hogy bok­szol­ják le a sérel­mét, a két tár­sa­ság – össze­sen 9 férfi – vala­mennyi tagja sep­rű­nyél­lel, telesz­kó­pos bot­tal, kerí­tés­léc­cel, szer­szám­nyél­lel és base­ball­ütő­vel fel­fegy­ver­kez­ve, a nyílt utcán össze­ve­re­ke­dett és egy­mást ütle­gel­ték.

A vád­lott a konf­lik­tus során a nála lévő 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­ká­val egy fér­fit a vál­lán, ille­tő­leg a mel­lén meg­szúrt, míg egy másik fér­fit hátba szúrt. Ez utób­bi szú­rás gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li, azon­ban az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és a meg­szúrt test­tá­jék­ra figye­lem­mel, a cse­lek­mény alkal­mas volt 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra.

A másik sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett, a mell­üre­get meg­nyi­tó szú­rás követ­kez­mé­nye­ként lég­gyü­lem ala­kult ki, amely köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, a bics­ka elkob­zá­sá­val.