Főoldal » Hírek » Tőrkéssel tett pontot a veszekedés végére a fiatal nő - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 29 éves nővel szem­ben, aki egy vesze­ke­dés után mell­ka­son szúr­ta az élettársát.

A vád­lott és élet­tár­sa között 2020 augusz­tu­sá­ban Sió­fok kör­nyé­kén talál­ha­tó laká­suk kony­há­já­ban szó­vál­tás, majd dula­ko­dás ala­kult ki azért, mert a sér­tett szi­dal­maz­ta a vád­lott csa­lád­ját. A vesze­ke­dés később az egyik szo­bá­ban foly­ta­tó­dott, ahol a felek köl­csö­nö­sen lök­dös­ték egy­mást, illet­ve a sér­tett külön­bö­ző tár­gya­kat dobott a nő felé.

A vesze­ke­dés egy idő után elcsi­tult, ennek elle­né­re a vád­lott hir­te­len indu­lat­tól vezé­rel­ve a tás­ká­já­ból elő­vett egy 16,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú tőr­kést, majd a nyári meleg­ben fel­sőt nem vise­lő élet­tár­sá­hoz lépve, őt köze­pes erő­vel a mell­ka­sa jobb olda­lán meg­szúr­ta. A vád­lott ezután rög­tön lehig­gadt, és párja segít­sé­gé­re sie­tett, majd ami­kor látta, hogy az álta­la oko­zott szúrt seb vér­zik, érte­sí­tet­te a men­tő­ket is.

A sér­tett­nek a táma­dás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se kelet­ke­zett, mivel a szú­rás a mell­üre­get nem nyi­tot­ta meg, azon­ban az elkö­ve­tés esz­kö­ze, a szú­rás ereje és irá­nya miatt fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge annak, hogy a vád­lott köz­ve­tett élet­ve­széllyel járó sérü­lést okoz­zon a férfinak.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben – aki­nek a sér­tett is meg­bo­csá­tott – bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.