Főoldal » Archív » Törleszteni akart az alkalmi művész, drága árat fizetett

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki vélt sérel­mei miatt egy élel­mi­szer­áru­ház és egy ren­de­lő­in­té­zet előt­ti osz­lo­pot fújt össze festékkel.

A vád sze­rint a férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban, miu­tán nem volt meg­elé­ged­ve az ott­ho­ná­ban elfo­gyasz­tott sör minő­sé­gé­vel, vissza­tért a vásár­lás helyé­re, egy helyi élel­mi­szer­áru­ház­hoz és az ott lévő egyik vil­lany­osz­lop­ra trá­gár fel­ira­tot fes­tett fes­ték spray-vel.

Ezután eszé­be jutott, hogy egy hét­tel koráb­ban nem akar­ták ellát­ni az egyik helyi ren­de­lő­in­té­zet­ben, mert nem volt nála min­den szük­sé­ges irata. Fel­in­du­lá­sá­ban elment a ren­de­lő­höz is és az ott talál­ha­tó egyik osz­lop­ra elkezd­te fel­fúj­ni a spray-vel a VICC fel­ira­tot, azon­ban cse­lek­mé­nyé­ben meg­za­var­ták a hely­szín­re érke­ző rend­őrök, akik rövid üldö­zés után elfogták.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség mind­össze tizen­két nap­pal a cse­lek­mé­nyei után a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állította.