Főoldal » Hírek » Törött sörösüveggel szúrta nyakon vendégét a részeg kocsmáros – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat egy kocs­má­ros ellen, aki egy vesze­ke­dés során törött sörös­üveg­gel nya­kon szúr­ta vendégét.

A vád­irat sze­rint 2023. júli­us 28-án, dél­után, egy presszó tera­szán az ittas kocs­má­ros egy szin­tén ittas ven­dé­gé­vel össze­ve­szett. A férfi a vesze­ke­dés hevé­ben fel­ka­pott egy sörös­üve­get, az asz­tal­hoz vágta, majd a törött üveg­gel az áldo­za­tát arcon és nya­kon szúrta.

A szú­rás követ­kez­té­ben az élet­ve­szé­lyes sérü­lés lehe­tő­sé­ge fennállt.

Az elkö­ve­tő ittas volt, az önhi­bá­ból eredő ittas­ság azon­ban nem mentő, hanem súlyo­sí­tó körül­mény, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­ve nem ura magá­nak – tet­té­ért ezért min­den ittas bűn­el­kö­ve­tő tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tartozik.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te miatt emelt vádat. A vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint köte­lez­ze a fel­me­rült 198.869 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt.