Főoldal » Archív » Törött üveggel vágta meg barátja nyakát - viccnek szánta

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy alig 19 éves fér­fi­vel szem­ben.

A vád­lott férfi 2016. júni­u­sá­ban egy nagyobb bará­ti tár­sa­ság­ban szó­ra­ko­zott Kis­győr­ben, egyi­kük házá­ban. A buli során a fia­ta­lok vala­mennyi­en fogyasz­tot­tak alko­holt. A későb­bi sér­tett fia­tal férfi elej­tet­te üveg­po­ha­rát, mely a föl­dön össze­tört. A szi­lán­ko­kat össze­szed­ték, mely­ből egy nagyobb dara­bot a vád­lott vett fel.

Pár perc­cel később oda­ment a sér­tett­hez és nya­kát hátul­ról átka­rol­va a törött üveg­da­ra­bot elhúz­ta a nyaka előtt. Az ittas­sá­ga miatt nem iga­zán tudta kont­rol­lál­ni moz­du­la­ta­it, és egy hat cen­ti­mé­ter hosszú vágást ejtett a sér­tett nya­kán. Az erő­sen vérző sebre egy pólót szo­rí­tot­tak és men­tőt is akar­tak hívni, de a sér­tett ezt nem kérte.

Más­nap reg­gel a sér­tett ott­ho­ná­ban az édes­ap­ja hívott men­tőt, mert a seb még min­dig vér­zett. A kór­há­zi ellá­tás során varr­ták össze a sebet. Amennyi­ben a vágás pár mil­li­mé­ter­rel arrébb éri, úgy akár a nyaki verő­eret is sért­het­te volna, mely orvo­si segít­ség hiá­nyá­ban rövid időn belül elvér­zés­hez is vezet­he­tett volna.

Az ügyész­ség a vád­lott fér­fi­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.