Főoldal » Archív » További három tagját tartoztatták le a sarkadi emberkereskedő bűnszervezetnek

A Békés Megyei Főügyész­ség annak az ember­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó sar­ka­di bűn­szer­ve­zet továb­bi három férfi tag­já­nak a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te, amely­nek hét tag­ját hét­főn és ked­den tar­tóz­tat­ta le a bíróság.

Aho­gyan arról koráb­ban már hírt adtunk, a sar­ka­di csa­lád tag­jai 2013-tól kez­dő­dő­en Ber­lin­ben dol­goz­tat­tak pros­ti­tu­ált­ként Magyar­or­szág kele­ti megyé­i­ből álta­luk tobor­zott, kiszol­gál­ta­tott gaz­da­sá­gi és szo­ci­á­lis hely­zet­ben élő nőket. Az elkö­ve­tők a pros­ti­tu­ál­ta­kat kizsák­má­nyol­ták, erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel érvé­nye­sí­tet­ték az aka­ra­tu­kat velük szem­ben, meg­ke­re­sett pén­zük jelen­tős részét elvet­ték, és abból éltek. A tíz férfi a későb­be­ik­ben hie­rar­chi­ku­san műkö­dő bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre.

A bűn­szer­ve­zet most elfo­gott három tagja a koronavírus-járvány eny­hü­lé­sét kihasz­nál­va, 2020 máju­sá­ban Német­or­szág­ba ment, hogy a bűn­cse­lek­mény foly­ta­tá­sát elő­ké­szít­sék. A magyar ügyész­ség és a nyo­mo­zó ható­ság az Euro­just köz­re­mű­kö­dé­sé­vel fel­vet­te a kap­cso­la­tot a német társ­ha­tó­sá­gok­kal a fér­fi­ak elfo­gá­sa érde­ké­ben, az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elle­nük euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki a bíró­ság. A fér­fi­ak 2020. júni­us 4-én vissza­tér­tek Magyar­or­szág­ra, ekkor őket a nyo­mo­zó ható­ság elfogta.

A fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sá­nak kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­re kiszab­ha­tó 16 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés és a kül­föl­di hely­is­me­re­tük alap­ján tar­ta­ni lehet szö­ké­sük­től. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­lá­bon a tanú­kat befo­lyá­sol­nák, meg­fé­lem­lí­te­nék, a bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket, az ille­gá­lis tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó jöve­del­met elrej­te­nék. Fenn­áll annak is a veszé­lye, hogy a bűn­cse­lek­ményt foly­tat­nák, vagy a tanú­kat a sérel­mük­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek útján befo­lyá­sol­nák, megfélemlítenék.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság a három férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi ügyész­sé­gi és rend­őr­sé­gi köz­le­mé­nyek, utób­bi vide­ó­val és fotók­kal az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/sarkadi-emberkereskedo-bunszervezet-tagjai-kerultek-letartoztatasba/

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fiverek-futtattak-a-lanyokat-berlinben